ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΕ ΕΝΑΝ (1) ΥΠΟΨ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Φ.Κ.: E.415/DEBAG (LIFE2014/GIE/GR001127)» (56540000- Ε.Υ.: Γ. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ) (14/05/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών για την υλοποίηση του έργου «ΦΚ E415/DEBAG (LIFE2014/GIE/GR001127» που χρηματοδοτείται από ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ/ΓΓΕΤ-ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝ.&ΘΡ., με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον καθηγητή Γεώργιο Παπαθεοδώρου του Τμήματος Γεωλογίας, του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να χορηγήσει μια (1) υποτροφία χρονικής διάρκειας πέντε (5) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης, σε περίπτωση επέκτασης του Φυσικού ή του Οικονομικού Αντικειμένου του έργου, ως κάτωθι:

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 29/05/2019

Η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων γίνεται εδώ

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Τρίτη, 14 Μάιος 2019 - 3:45μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τετάρτη, 29 Μάιος 2019 (All day)
Κωδικός Έργου: 
56540000
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Γ. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ