ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΕ 1 ΥΠΟΨ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΦΚ D837/SEDITRANS (607394) - Sediment Transport in the Coastal Environment» (52310000 - Ε.Υ. Α. Δήμας) (16/07/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών για την υλοποίηση του έργου «ΦΚ D837/SEDITRANS (607394) - Sediment Transport in the Coastal Environment», που χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του έργου «ΦΚ D837/SEDITRANS (607394)», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Αθανάσιο Α. Δήμα, Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να χορηγήσει  μία (1) υποτροφία, που οδηγεί σε απόκτηση διδακτορικού διπλώματος,  χρονικής διάρκειας πέντε (5) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης, σε περίπτωση επέκτασης του Φυσικού ή του Οικονομικού Αντικειμένου του έργου,  ως κάτωθι:

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.
 
Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 01/08/2019

Η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων γίνεται εδώ

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Τρίτη, 16 Ιούλιος 2019 - 2:15μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Πέμπτη, 1 Αύγουστος 2019 (All day)
Κωδικός Έργου: 
52310000
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Α. Δήμας