ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΕ ΕΞΙ (6) ΥΠΟΨ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΝ (1) ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Συστήματα Κατανεμημένων Ευφυών Υλικών Για Ενεργητικό Έλεγχο Χαμηλόσυχνων Ευρέως Φάσματος Θορύβων Και Κραδασμών Σε Μέσα Μεταφοράς Και Ελαφρές Κατασκευές - TRANVIC» (80614- Ε.Υ.: Δ. Σαραβάνος) (4/12/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με απόφαση της αρ. 572/26-11-2018 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών για την υλοποίηση του έργου «Συστήματα Κατανεμημένων Ευφυών Υλικών Για Ενεργητικό Έλεγχο Χαμηλόσυχνων Ευρέως Φάσματος Θορύβων Και Κραδασμών Σε Μέσα Μεταφοράς Και Ελαφρές Κατασκευές - TRANVIC», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της «Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον  Καθηγητή Σαραβάνου Δημήτριου του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να χορηγήσει  7 υποτροφίες, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 6 & 7 του ν.4547/2018, καθώς και σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ 6 του ν.4559/2018,  ως κάτωθι:
 
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.
 
Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 19/12/2018

H ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων γίνεται εδώ.

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Τρίτη, 4 Δεκέμβριος 2018 - 6:15μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τετάρτη, 19 Δεκέμβριος 2018 (All day)
Κωδικός Έργου: 
80614
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Δ. Σαραβάνος