ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΣΕ ΕΝΑΝ (1) ΥΠΟΨ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «TICOAJO – Titanium – Composite Adhesive Joints» (80002- Ε.Υ.: Β.Κωστόπουλος) (12/12/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών για την υλοποίηση του έργου «TICOAJO – Titanium – Composite Adhesive Joints», που χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκή Ένωση, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Κωστόπουλο Βασίλειο του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να χορηγήσει  1 υποτροφία, που οδηγεί σε απόκτηση διδακτορικού διπλώματος,  χρονικής διάρκειας ενός (1) μήνα με δυνατότητα ανανέωσης, σε περίπτωση επέκτασης του Φυσικού ή του Οικονομικού Αντικειμένου του έργου,  ως κάτωθι:
 
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.
 
Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 27/12/2018

H ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων γίνεται εδώ.

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Τετάρτη, 12 Δεκέμβριος 2018 - 2:30μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Πέμπτη, 27 Δεκέμβριος 2018 (All day)
Κωδικός Έργου: 
80002
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Β.Κωστόπουλος