Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος υποβολής αιτήσεων για τον ορισμό Ιδρυματικά Υπευθύνου της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5030937

Αξιότιμα Μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών,

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 581/04-02-2019 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, προχωρά σε Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος υποβολής αιτήσεων για τον ορισμό Ιδρυματικά Υπευθύνου της Πράξης Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Παν. Πατρών με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5030937.

Ιδρυματικός Υπεύθυνος μπορεί να διατελέσει οποιοδήποτε μέλος ΔΕΠ του Ιδρύματος και η θητεία είναι διετής.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και τα αντίστοιχα βιογραφικά σημειώματα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο Ενιαίο Σύστημα Υποβολής Αιτήσεων – Προτάσεων της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών και συγκεκριμένα στον σύνδεσμο (http://proskliseis.upatras.gr/), έως και τις 12.02.2019.

Κατηγορία: 
Νέα Πανεπιστημιακής Κοινότητας