Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Δυτική Ελλάδα 2014-2020 (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Άξονας Προτεραιότητας Ε.Π. (01): «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας»

Στόχος: Αύξηση της έρευνας και της καινοτομίας στον επιχειρηματικό τομέα και περαιτέρω ενσωμάτωση της έρευνας και της καινοτομίας διεθνούς επιπέδου στην παραγωγική διαδικασία μέσω της προώθησης διεθνικών ερευνητικών έργων. Η προώθηση Διεθνικών ερευνητικών έργων για ΜΜΕ περιλαμβάνει την ενίσχυση έργων διεθνικών συνεργασιών σε τομείς του Ορίζοντα 2020, που εντάσσονται στο πλαίσιο ευρωπαϊκών δικτύων ERA-NET ή παρόμοιων (ή και λειτουργική συνέχεια αυτών) στα οποία συμμετέχει η ΠΔΕ κ.α., την ενίσχυση συμπληρωματικών δράσεων για τη συνεργασία με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια της Δ. Ελλάδας ώστε να προκύπτουν προϊόντα και υπηρεσίες από την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων και καινοτομιών έργων του προγράμματος Ορίζον 2020, την ανάπτυξη συνεργασιών και συνεργατικών δράσεων, την υποστήριξη διεθνούς δικτύωσης επιχειρήσεων της Περιφέρειας, ιδίως ΜΜΕ, με επιχειρήσεις και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού.

Έμφαση θα δοθεί σε προγράμματα έρευνας και καινοτομίας στους τομείς NMP (Nanotechnology – Μaterials – Production) με εστίαση σε προϊόντα ή και υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας.

Έργα Πανεπιστημίου Πατρών:

1

Έξυπνες υπηρεσίες βασισμένες στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων για την υποστήριξη της γεωργίας

2

Σχέδιο έρευνας-ανάπτυξης αποδοτικών και χαμηλού κόστους φωτοβολταϊκών υαλοπινάκων

3

Καινοτόμο Ολοκληρωμένο Σύστημα Ασύρματης Διαχείρισης Αισθητήρων για εφαρμογές IoT

4

Λειτουργία πραγματικού χρόνου Microgrid/Distribution δικτύου ενέργειας (Power Electronics) με χρήση μικροηλεκτρονικών κυκλωμάτων FPGAs

5

Σχεδιασμός και ανάπτυξη ψηφιακού επεξεργαστή εφαρμογών δικτύων Smart Grid

6

Ανάπτυξη υλικών για ενεργειακά αυτόνομες μονάδες καθαρισμού υδατικών ρευμάτων για την ασφαλή επαναχρησιμοποίησή του  (Υπό ένταξη)

 

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης