Πρόχειρος διαγωνισμός για την Σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για το έργο του σχεδιασμού, της κατασκευής, του εξοπλισμού, της διαμόρφωσης και της αποξήλωσης των περιπτέρων στο πλαίσιο της 4ης Έκθεσης Patras IQ, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 495/31-01-2017  προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό για την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για το έργο του σχεδιασμού, της κατασκευής, του εξοπλισμού, της διαμόρφωσης και της αποξήλωσης των περιπτέρων στο πλαίσιο της 4ης Έκθεσης Patras IQ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπλ. Πρυτάνεως Έρευνας και Ανάπτυξης Καθηγητή Δημοσθένη Κ. Πολύζο

Υπεύθυνος: 
Δημοσθένης Πολύζος
Αρχεία: 
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τρίτη, 21 Φεβρουάριος 2017 - 11:00πμ
Εικόνα: