ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΟΚΤΩ (8) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ– ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «CROCODILE 2» (80070- Ε.Υ. Γ. Στεφανίδης) (14/05/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 549/30-04-2018 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου  «CROCODILE 2» που συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους (κατά 20%) και την Ευρωπαϊκή Ένωση (κατά 80%) και ειδικότερα από το Πρόγραμμα 2014 CEF ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - «Συνδέοντας την Ευρώπη 2014-2020 – Ευφυή Συστήματα Μεταφορών (ITS), με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Γ. Στεφανίδη, Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση έργου σε οκτώ (8) φυσικά πρόσωπα, ως κάτωθι:

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

Η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων γίνεται εδώ

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 29/05/2018

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Πέμπτη, 10 Μάιος 2018 - 1:15μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τρίτη, 29 Μάιος 2018 (All day)
Κωδικός Έργου: 
80070
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Γεώργιος Στεφανίδης