ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΛΚΕ Τηλέφωνο e-mail
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Ειρήνη Μαυροειδή 2610/99 6633 emavr@upatras.gr;
ΜΟΝΑΔΑ Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο e-mail
Νομικής Υποστήριξης - Πιστοποίησης Διαδικασιών    Αγγελοπούλου Κωνσταντίνα (συντονίστρια) 2610/99 6635 k_aggelopoulou@upatras.gr;
Μήτσου Μαργαρίτα 2610/99 6615 mmitsou@upatras.gr

 

Καθήκοντα:
Α)  Υποστήριξη μελών ΔΕΠ & ερευνητών
 • Η υποστήριξη της καινοτομίας και της σύνδεσης με την αγορά και τη βιομηχανία (διπλώματα ευρεσιτεχνίας, δημιουργία τεχνοβλαστών, πιστοποίηση εργαστηρίων, σύναψη και παρακολούθηση συμβάσεων συνεργασίας με τρίτους και παροχής ερευνητικών υπηρεσιών)
 • Θέματα Δεοντολογίας και Ηθικής της Έρευνας. Χάρτα του Ερευνητή
 • Υποστήριξη διαδικασίας Επικαιροποίησης Επάρκειας και Επικαιροποίηση -  Επιμέλεια εντύπων ΕΛΚΕ

Β) Νομική Υποστήριξη

 • Συγκέντρωση και αποδελτίωση του νομικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία του ΕΛΚΕ
 • Συμπλήρωση φακέλου για τη συμμετοχή του ΕΛΚΕ σε διαγωνισμούς
 • Συμπλήρωση φακέλου με όλα τα δικαιολογητικά για ανάληψη καθηκόντων Επιτροπής Ερευνών & Αναπληρωτή Πρύτανη Αναζήτηση νομοθεσίας/τροπολογίες για θέματα που αφορούν στη λειτουργία του ΕΛΚΕ, φροντίδα για έκδοση αποφάσεων
 • Νομικές συμβουλές για θέματα της Επιτροπής Ερευνών, Διαγωνισμούς, Προκηρύξεις, Έλεγχος & διεκπεραίωση διαγωνισμών, προκηρύξεων
 • Συγκέντρωση κείμενης νομοθεσίας για τη σύναψη συμβάσεων/συμφωνητικών
 • Προετοιμασία εισηγήσεων για προκηρύξεις /διαγωνισμούς κεντρικών έργων
 • Έλεγχος σε συμβάσεις τρίτων (κλινικές μελέτες, κλπ)
 • Έλεγχος των όρων των συμβάσεων απασχολούμενων στα προγράμματα που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ. Έλεγχος των όρων των διακηρύξεων διαγωνισμών
 • Έλεγχος των όρων των προσκλήσεων ενδιαφέροντος