Μονάδα Έρευνας, Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΛΚΕ Τηλέφωνο e-mail
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Ειρήνη Μαυροειδή  2610/99 6633 emavr@upatras.gr;
ΜΟΝΑΔΑ Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο e-mail

Μονάδα Έρευνας, Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας      

Σταύρια Μαθιού (συντονίστρια) 2610/96 9056 smathiou@upatras.gr;
Χριστιάνα Λεοντίου  2610/96 9042 xleontiou@upatras.gr;
Φρόσω Πολυζωγοπούλου 
2610/96 7947 frosopol@upatras.gr;
Έλενα Τζιτζιρέλλη  2610/96 9057 etzi@upatras.gr 

Η μονάδα αυτή έχει ως στόχο την υποστήριξη της ερευνητικής κοινότητας του Πανεπιστημίου Πατρών: 

α. για την ανάπτυξη της έρευνας και των αποτελεσμάτων της, 

β. την προώθηση της καινοτομίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας και 

γ. την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας, 

αναλαμβάνοντας κάθε απαιτούμενη πρωτοβουλία για την διεκδίκηση κονδυλίων χρηματοδότησης από εθνικούς και διεθνείς πόρους, την διοχέτευση της γνώσης και την ενίσχυση της συνεργασίας με τους παραγωγικούς φορείς 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:

Ο ι δράσεις της συγκεκριμένης ενότητας έχουν ως στόχο την υποστήριξη της ερευνητικής κοινότητας του Πανεπιστημίου Πατρών για την ανάπτυξη της έρευνας μέσω της αναζήτησης προσκλήσεων από φορείς χρηματοδότησης της Ελλάδας και του Εξωτερικού, καθώς και την παροχή τεχνικής βοήθειας για την επιτυχή συμμετοχή των ενδιαφερόμενων σε προτάσεις και έργα. 

•Έκδοση μηνιαίων ενημερωτικών δελτίων με τις ανοικτές προσκλήσεις χρηματοδότησης της Έρευνας και Καινοτομίας στο Ευρωπαϊκό, Διεθνές και Εθνικό περιβάλλον. 

•Συντονισμός της διαδικασίας υποβολής των προτάσεων σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την εκάστοτε πρόσκληση- Συμπλήρωση/έλεγχος και διεκπεραίωση διοικητικών εγγράφων των προς υποβολή έργων -Υποβοήθηση κατά την εγγραφή στις πλατφόρμες υποβολής προτάσεων 

•Παροχή απαιτούμενων πληροφοριών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των προτάσεων και έλεγχος συμβατότητας ως προς τους κανόνες επιλεξιμότητας και συμμετοχής της εκάστοτε πρόσκλησης 

•Πληροφόρηση της Πανεπιστημιακής Κοινότητας για τις ευκαιρίες συνεργασίας (συμμετοχή σε εταιρικά σχήματα άλλων Ιδρυμάτων και Φορέων) 

•Επικοινωνία με διαχειριστικές αρχές και ευρωπαϊκά-εθνικά σημεία επαφής για περαιτέρω αποσαφήνιση τυχόν ερωτημάτων 

•Παροχή γενικών πληροφοριών αναφορικά με την διεξαγόμενη έρευνα στο ΠΠ (profile UPAT) 

•Καταγραφή των έργων που υλοποιούνται και παροχή πληροφοριών σχετικά με την εμπειρία του ΠΠ σε αντίστοιχα, με τα θεματικά αντικείμενα, έργα 

•Διοργάνωση Ενημερωτικών Ημερίδων για προγράμματα χρηματοδότησης 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ: 

Οι δραστηριότητές που αφορούν στη μεταφορά τεχνογνωσίας και προώθηση της καινοτομίας, επικεντρώνονται στην αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του Πανεπιστημίου Πατρών και στην παρακολούθηση των αναγκών της αγοράς, ενώ οι δράσεις ενθάρρυνσης της επιχειρηματικότητας στοχεύουν στη διάδοση πρακτικών επιχειρηματικότητας και την τόνωση της επιχειρηματικής κουλτούρας σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. 

•Συντονισμός, διοργάνωση της ετήσιας Έκθεσης Μεταφοράς Τεχνογνωσίας Patras IQ

•Υποστήριξη των επιστημόνων και ερευνητών για σύναψη συνεργασιών με τρίτους

•Συντήρηση ερευνητικού καταλόγου (RDO) και καταλόγου ώριμων ερευνητικών αποτελεσμάτων

•Χαρτογράφηση του παραγωγικού τομέα- καταγραφή των παραγωγικών φορέων και των αναγκών σε έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη

•Καταγραφή υφιστάμενων αναγκών της αγοράς σε προϊόντα και σε εξειδικευμένες υπηρεσίες έρευνας & καινοτομίας, συνεργασία με τοπικούς φορείς

•Διοργάνωση Ενημερωτικών Ημερίδων- Διασύνδεσή του Ιδρύματος με τους παραγωγικούς φορείς 

ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:

•Διάχυση πρακτικών επιχειρηματικότητας και μεταφοράς τεχνογνωσίας

•Οργάνωση σεμιναρίων, εργαστηρίων προσομοίωσης, εκδηλώσεων με θέμα την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία

•Ανάδειξη της επιχειρηματικότητας των φοιτητών και αποφοίτων με διάφορες δράσεις διάχυσης

ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Καταγραφή υποδομών/εξοπλισμού & ερευνητικού αντικειμένου Πανεπιστημιακών Εργαστηρίων

•Διαχείριση προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το Πανεπιστήμιο Πατρών: «Κ. Καραθεοδωρή» & Ενδοπανεπιστημιακά Δίκτυα

•Έκδοση μηνιαίων ενημερωτικών δελτίων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας

•Υποστήριξη και οργάνωση εκδηλώσεων και δράσεων προβολής και ενημέρωσης

•Σύνταξη Ετήσιου Απολογισμού του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας

 Brochure