Επιτροπή Βιοηθικής Πανεπιστημίου Πατρών

Η Επιτροπή Βιοηθικής του Πανεπιστημίου Πατρών συστάθηκε αρχικά με τις υπ' αρ. 360/12.11.2003 και 362/10.12.2003 αποφάσεις της Συγκλήτου και αποτελείτο από τρία (3) μέλη ΔΕΠ. Με την υπ' αρ. 459/31.3.2011 απόφαση της Συγκλήτου η επιτροπή διευρύνθηκε σε επταμελή, ώστε να καλύπτεται η πλειονότητα των επιστημονικών τομέων σε ηθικά και δεοντολογικά ζητήματα, ενώ στην αρ. 41/06.11.2014 συνεδρίαση Συγκλήτου και στην αρ. 115/25.04.2017 συνεδρίαση Συγκλήτου αποφασίστηκαν οι ανασυγκροτήσεις της. Η σύσταση της Επιτροπής Βιοηθικής κατόπιν της τελευταίας σχετικής απόφασης είναι η κάτωθι:

Επιτροπή Βιοηθικής
Πρόεδρος: Σταύρος Ταραβήρας
 
Τακτικά Μέλη Τμήμα
Δημήτριος Βύνιος Χημείας
Χρήστος Γεωργίου Βιολογίας
Ιωάννης Τσολάκης Ιατρικής
Μιχαήλ Παρούσης Φιλοσοφίας
Γεώργιος Πατρινός Φαρμακευτικής
Δημήτριος Βλαστός Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων
   
Αναπληρωματικά Μέλη Τμήμα
Εμμανουήλ Αδαμίδης Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών
Αθανάσιος Αργυρίου Φυσικής
Γεωργία Στεφάνου Βιολογίας
Μιχαήλ Ανθρακόπουλος Ιατρικής
Δέσποινα Δεληγιάννη Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών
Γεώργιος Σπυρούλιας Φαρμακευτικής
Θεοδώρα Μονιούδη - Γαβαλά Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών

Αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι:

  • Η Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση των μελών της Πανεπιστημιακής κοινότητας σε θέματα βιοηθικού προβληματισμού και γενικότερα ηθικής στην Έρευνα.
  • Η Εναρμόνιση των ερευνητικών πρακτικών του Πανεπιστημίου Πατρών με τη σχετική νομοθεσία, τις οδηγίες της ΕΕ και τις προτάσεις σχετικών επιτροπών.
  • Ο Έλεγχος-Γνωμοδότηση ερευνητικών/διδακτικών δραστηριοτήτων που άπτονται ζητημάτων ηθικής και δεοντολογίας.
  • Ο Έλεγχος-Γνωμοδότηση ερευνητικών προτάσεων που υποβάλουν τα μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος στο πλαίσιο ευρωπαϊκών ή εθνικών προγραμμάτων και απαιτείται από τον φορέα χρηματοδότησης. Ο έλεγχος-γνωμοδότηση διενεργείται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου μέλους ΔΕΠ.

Στο παραπάνω πλαίσιο η Επιτροπή Βιοηθικής εισηγήθηκε τον τρόπο και τη διαδικασία άσκησης των αρμοδιοτήτων της, ενώ η Σύγκλητος με την υπ'αρ.449/18.3.2010 απόφαση ενέκρινε την προτεινόμενη εισήγηση.

Απόφαση Ανασυγκρότησης Επιτροπής Βιοηθικής

Σχετικές αποφάσεις Συγκλήτου, Πρυτανικού Συμβουλίου

Εισήγηση Επιτροπής Βιοηθικής

Σχετικοί Νόμοι, Οδηγίες, Συστάσεις και Αποφάσεις

Ερωτηματολόγιο 1

Ερωτηματολόγιο 2

Η αξιολόγηση της ηθικής στην έρευνα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναπτύξει σειρά πρωτοβουλιών για τη ολοκληρωμένη αντιμετώπιση ζητημάτων ηθικής και δεοντολογίας, ιδιαίτερα για τα ερευνητικά έργα που χρηματοδοτούνται από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα. Η Γενική Διεύθυνση Έρευνας διαθέτει εξειδικευμένο τμήμα (Ethics Review Sector) για την αξιολόγηση της ερευνητικής δεοντολογίας και ηθικής που καλύπτει τις προτάσεις όλων των προγραμμάτων. Επιπλέον, εκδίδει οδηγούς και κατευθυντήριες οδηγίες για ερευνητές και αξιολογητές, και διοργανώνει online διαβουλεύσεις και συναντήσεις εργασίας για την ευαισθητοποίηση των Ευρωπαίων ερευνητών.

CORDIS: Getting Through Ethics Review

http://cordis.europa.eu/fp7/ethics_en.html

Ethics for Researchers: Facilitating Research Excellence in FP7 (pdf)

ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/ethics-for-researchers.pdf

The European Group on Ethics in Science and New Technologies

http://ec.europa.eu/european_group_ethics/index_en.htm

Στην Ελλάδα τα θέματα ηθικής και δεοντολογίας στην επιστημονική έρευνα, κυρίως στις βιοιατρικές επιστήμες, παρακολουθούνται από την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής αλλά και από ερευνητικούς φορείς και πανεπιστήμια τα οποία έχουν συστήσει Επιτροπές Ηθικής και Δεοντολογίας. Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής ασκεί αποκλειστικά συμβουλευτικές αρμοδιότητες, απευθυνόμενη, είτε με δική της πρωτοβουλία είτε εφόσον της ζητηθεί, προς οποιοδήποτε όργανο της Πολιτείας. Παρακολουθεί και επεξεργάζεται τα ηθικά, κοινωνικά και νομικά ζητήματα που προκύπτουν με εντεινόμενο ρυθμό από την διαρκή εξέλιξη της βιολογίας, της βιοϊατρικής, της γενετικής και της βιοτεχνολογίας, εκδίδοντας σχετικές εισηγήσεις. Συνεργάζεται, επίσης, με αρμόδιους φορείς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και διατυπώνει προτάσεις για τη θέσπιση νομοθεσίας ή τη λήψη άλλων μέτρων πολιτικής από την πλευρά της Πολιτείας.

Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής

http://www.bioethics.gr/