Επιτροπή Βιοηθικής Πανεπιστημίου Πατρών

Η Επιτροπή Βιοηθικής του Πανεπιστημίου Πατρών συστάθηκε αρχικά με τις υπ' αρ. 360/12.11.2003 και 362/10.12.2003 αποφάσεις της Συγκλήτου και αποτελείτο από τρία (3) μέλη ΔΕΠ. Με την υπ' αρ. 459/31.3.2011 απόφαση της Συγκλήτου η επιτροπή διευρύνθηκε σε επταμελή, ώστε να καλύπτεται η πλειονότητα των επιστημονικών τομέων σε ηθικά και δεοντολογικά ζητήματα, ενώ στην αρ. 41/06.11.2014 συνεδρίαση Συγκλήτου και στην αρ. 115/25.04.2017 συνεδρίαση Συγκλήτου αποφασίστηκαν οι ανασυγκροτήσεις της. Η σύσταση της νέας Επιτροπής Βιοηθικής κατόπιν της τελευταίας σχετικής απόφασης με Υπ. αριθμ. 285/8531/26.03.2019 Πράξη Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Πατρών, (κατ' εφαρμογή των διατάξεων 4521/2018, άρθρα 21 & 22), σε συνέχεια της αριθμ. 581/04.02.2019 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Παν. Πατρών και της αριθμ. 147/07.03.2018 Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Ιδρύματος)

 

Α.Α.

Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της

Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Πατρών

Ονοματεπώνυμο

e-mail

1

Τακτικό μέλος (Εσωτ. Παν. Πατρών)

κ. Σ. Ταραβήρας (Πρόεδρος)

taraviras@yahoo.com

2

Τακτικό μέλος (Εσωτ. Παν. Πατρών)

κ. Μ. Παρούσης

paroussis@upatras.gr

3

Τακτικό μέλος (Εσωτ. Παν. Πατρών)

κ. Δ. Βύνιος

vynios@upatras.gr,

 

 

vynios@chemistry.upatras.gr

 

4

Τακτικό μέλος (Εσωτ.

Παν. Πατρών)

κ. Γ. Πατρινός

gpatrinos@upatras.gr

5

Τακτικό μέλος (Εσωτ. Παν. Πατρών)

κα Αικ. Δερμών

dermon@upatras.gr

6

Τακτικό μέλος

(Εξωτ. Παν. Πατρών)

κα Αγλ. Λιούρδη

aggy.liourdi@gmail.com, 

7

Τακτικό μέλος

(Εξωτ. Παν. Πατρών)

κα Β. Μολλάκη

v.mollaki@bioethics.gr,

 

8

Αναπληρωματικό μέλος

(Εσωτ. Παν. Πατρών)

κ. Κ.

Ασημακόπουλος

kassima@upatras.gr

9

Αναπληρωματικό μέλος (Εσωτ. Παν. Πατρών)

κ. Απ. Βανταράκης

avanta@upatras.gr,avantar@med.upatras.gr

10

Αναπληρωματικό μέλος

(Εσωτ. Παν. Πατρών)

κ. Π. Αλεξόπουλος

panos.alexopoulos@upatras.gr

11

Αναπληρωματικό μέλος (Εσωτ. Παν. Πατρών)

κ. Δ. Βλαστός

dvlastos@upatras.gr

12

Αναπληρωματικό μέλος

(Εσωτ. Παν. Πατρών)

κα Ευγ. Αρβανίτη

earvanitis@upatras.gr

13

Αναπληρωματικό μέλος (Εξωτ. Παν. Πατρών)

κ. Ι.

Ντούβας

ioannis.ntouvas@hotmail.com

14

Αναπληρωματικό μέλος

(Εξωτ. Παν. Πατρών)

κ. Αντ. Σταματάκης

astam@nurs.uoa.gr

 

 

Αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι:

  • Η Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση των μελών της Πανεπιστημιακής κοινότητας σε θέματα βιοηθικού προβληματισμού και γενικότερα ηθικής στην Έρευνα.
  • Η Εναρμόνιση των ερευνητικών πρακτικών του Πανεπιστημίου Πατρών με τη σχετική νομοθεσία, τις οδηγίες της ΕΕ και τις προτάσεις σχετικών επιτροπών.
  • Ο Έλεγχος-Γνωμοδότηση ερευνητικών/διδακτικών δραστηριοτήτων που άπτονται ζητημάτων ηθικής και δεοντολογίας.
  • Ο Έλεγχος-Γνωμοδότηση ερευνητικών προτάσεων που υποβάλουν τα μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος στο πλαίσιο ευρωπαϊκών ή εθνικών προγραμμάτων και απαιτείται από τον φορέα χρηματοδότησης. Ο έλεγχος-γνωμοδότηση διενεργείται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου μέλους ΔΕΠ.

Στο παραπάνω πλαίσιο η Επιτροπή Βιοηθικής εισηγήθηκε τον τρόπο και τη διαδικασία άσκησης των αρμοδιοτήτων της, ενώ η Σύγκλητος με την υπ'αρ.449/18.3.2010 απόφαση ενέκρινε την προτεινόμενη εισήγηση.

Οι σχετικές αποφάσεις της Συγκλήτου και του πρυτανικού Συμβουλίου μπορεί να αναζητηθούν εδώ

Διαδικασία Υποβολής αιτήματος στην Επιτροπή Βιοηθικής

Τα αιτήματα προς την Επιτροπή υποβάλλονται από μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών προς την κα. Στυλιανή Στυλιάδη (ΕΛΚΕ, Γραφείο Γραμματείας, email: stestiliadi@upatras.gr ) ηλεκτρονικά.

Ο μέσος χρόνος γνωμοδότησης της επιτροπής, από τη στιγμή που θα λάβει γνώση της αιτήσεως, είναι δύο εβδομάδες.

Η υποβολή περιλαμβάνει:

α) τη συμπλήρωση του γενικού ερωτηματολογίου προγράμματος ερευνητικής δραστηριότητας ή διδακτικής πρακτικών ασκήσεων,

β) τη συμπλήρωση του ειδικού ερωτηματολογίου με συγκεκριμένη αναφορά στις σελίδες του Ερευνητικού πρωτοκόλλου, και

γ) την κατάθεση του ερευνητικού πρωτοκόλλου που θα περιλαμβάνει όλες τις λεπτομέρειες της πρόταση για το σκεπτικό και τα ηθικά διλήμματα που μπορεί να προκύπτουν από τη μελέτη. Οδηγίες για το περιεχόμενο του ερευνητικού πρωτοκόλλου παρέχονται στο παράρτημα Γ του ειδικού ερωτηματολογίου.

Η επιτροπή δύνανται να ζητήσει διευκρινήσεις είτε διορθώσεις του υποβαλλόμενου πρωτοκόλλου.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εξέτασης της πρότασης χορηγείται βεβαίωση από την Επιτροπή Βιοηθικής του Πανεπιστημίου Πατρών.