Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνεΚ) (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Άξονας Προτεραιότητας (01):«Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με τομεακές προτεραιότητες»

Ειδικός Στόχος (1.1): «Αύξηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και συνεργασιών για την ανάπτυξη καινοτόμου επιχειρηματικότητας σύμφωνα με την εθνική στρατηγική έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση (στρατηγική RIS3)»

Στόχος: Η Δράση αφορά την ενίσχυση για την υλοποίηση ερευνητικού έργου και δαπανών καινοτομίας. Ειδικότερα, περιλαμβάνεται στις Δράσεις για την Ευρωπαϊκή και Διεθνή Δικτύωση των ερευνητικών ομάδων.

Ο βασικός στόχος των σχημάτων ERA-NETS στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ) και κατά συνέπεια και της παρούσας Δράσης, είναι να εντείνει τη συνεργασία μεταξύ φορέων διαφορετικών κρατών μελών και συνδεδεμένων κρατών και να συντονίσει κοινές ερευνητικές δραστηριότητες. Με τον όρο «ερευνητικές δραστηριότητες» που διεξάγονται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, εννοούνται τα προγράμματα έρευνας και καινοτομίας, μέρος των προγραμμάτων αυτών ή παρόμοιες πρωτοβουλίες.

Συνήθως, αυτές οι δραστηριότητες:

·         είναι στρατηγικά προγραμματισμένες

·         εκτελούνται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο

·         χρηματοδοτούνται και διαχειρίζονται από εθνικούς δημόσιους οργανισμούς ή από δομές που συνδέονται στενά με ή έχουν οριστεί από τις δημόσιες αρχές

Η Δράση έχει ως ειδικότερους στόχους τους παρακάτω :

·         την ενίσχυση της εξωστρέφειας

·         την ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ ερευνητικών ομάδων από κράτη-μέλη της Ε.Ε και από χώρες συνδεδεμένες με την Ε.Ε, αλλά και την συνεργασία με ερευνητικούς φορείς και επιχειρήσεις στρατηγικής σημασίας χωρών εκτός Ε.Ε.

·         την επικέντρωση των προσπαθειών και των διαθέσιμων πόρων σε ερευνητικά θεματικά πεδία, μείζονος ενδιαφέροντος για τις δύο (συνεργαζόμενες) χώρες και σημαντικά για την κοινωνία και την οικονομία, σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Εθνικής Στρατηγικής ΕΤΑΚ για την Έξυπνη Εξειδίκευση

·         την ανάπτυξη νέων γνώσεων - συμπεριλαμβανομένων των νέων τεχνολογιών – με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και την αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών και περιβαλλοντικών αναγκών

·         την διείσδυση καινοτομιών σε νέες αγορές.

 

Έργα Πανεπιστημίου Πατρών:

 

1

HYMENSO ERANET-MED "ΜΕΛΕΤΗ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ - ΒΟΡΕΙΑ ΑΦΡΙΚΗ"

2

BIOSOL ERANET - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΕΝΟΣ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟς ΛΕΒΗΤΑ - CSP - ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΖΑΣ

3

COFASP ERANET - MARINALGAE4aqua: "Αξιοποίηση των θαλάσσιων φυκών ως συστατικών των ιχθυοτροφών για βελτίωση της παραγωγής και της ποιότητας των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας"

4

COMMED ERANET - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΜΙΚΡΟ-ΔΙΚΤΥΑ ΜΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ

5

E-RARE ERANET - PROPEKAL 5 "Ιχνηλατώντας τις ανεξερεύνητες πλευρές της νόσου PSD-Στόχευση της επιδερμικής πρωτεόλυσης για θεραπεία"

 

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης