Κατάλογος Εργαστηρίων Παροχής Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Πατρών

Πίνακας Παροχής Υπηρεσιών από εργαστήρια του Πανεπιστημίου Πατρών

Κανονιστικό Πλαίσιο Εργαστηρίων Παροχής Υπηρεσιών

Επικυρωμένο Κανονιστικό Πλαίσιο Λειτουργίας Εργαστηρίων Παροχής Υπηρεσιών"- (Υπ.αρ.423/8.6.2015 απόφαση Επιτροπής Ερευνών)_Δικαιολογητικά αιτημάτων λειτουργίας Εργαστηρίων Παροχής Υπηρεσιών

Αίτηση-Δήλωση Επ.Υπευθύνου για έργο ΠΥΠΕ

Αίτηση-Δήλωση Επ.Υπευθύνου για έργο ΠΥΠΕ (από μεμονωμένα μέλη ΔΕΠ)

Κανονισμός Λειτουργίας

Αλλαγές στο Κανονιστικό Πλαίσιο Λειτουργίας των ΠΥΠΕ (Εισήγηση της Επιτροπής ΠΥΠΕ & Πιστοποίησης Εργαστηρίων / Απόφαση αριθμ. 522/16.10.2017 της Επιτροπής Ερευνών)

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

«Ισχύουσα απόφαση (υπ' αρ. 455/07.03.2016) για τον υπολογισμό τιμών Ανθρωποώρας των κατηγοριών προσωπικού (παρ.1.3 Γενικού Κανονισμού)» 

http://research.upatras.gr/sites/default/files/anthropoores_kai_oriaio_kostos_elke_pp_horizon2020.pdf

Διαπίστευση Εργαστηρίων

Στο χώρο της πιστοποίησης της ποιότητας, των ελέγχων και των εργαστηριακών δοκιμών και μετρήσεων, ΔIAΠIΣTEYΣH είναι η διαδικασία της επίσημης αναγνώρισης από αρμόδιο οργανισμό, ότι ένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο ασκεί συγκεκριμένες δραστηριότητες με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια. Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης ( Ε.ΣΥ.Δ.) έχει ορισθεί ως ο Εθνικός Οργανισμός Διαπίστευσης της Ελλάδας σύμφωνα και με τις απαιτήσεις του Άρθρου 4 του Κανονισμού (EK) αριθ. 765/2008 όπου κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν και μόνο εθνικό οργανισμό διαπίστευσης.

Το Ε.ΣΥ.Δ. παρέχει υπηρεσίες διαπίστευσης σε:

 • Εργαστήρια Δοκιμών και Διακριβώσεων 
 • Κλινικά Εργαστήρια
 • Διοργανωτές Διεργαστηριακών Συγκρίσεων
 • Φορείς Πιστοποίησης Προϊόντων
 • Φορείς Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας
 • Φορείς Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων
 • Φορείς Συστημάτων Πιστοποίησης Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 • Περιβαλλοντικοί Επαληθευτές (σύμφωνα με τον κανονισμό EMAS)
 • Φορείς Πιστοποίησης Προσώπων
 • Φορείς Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων
 • Φορείς Πιστοποίησης Συστημάτων Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία
 • Φορείς Ελέγχου Προϊόντων, Διεργασιών ή Εγκαταστάσεων
 • Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ)
 • Φορείς επαλήθευσης Εκπομπων Αερίων Θερμοκηπίου

http://www.esyd.gr/portal/p/esyd/el/index.jsp