Επαναπρόσκληση Υποβολής Προσφορών (για τις ομάδες Γ,Δ,Ε,ΣΤ) για την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων που θα χρησιμοποιηθούν στο Εργαστήριο Ηλεκτροχημείας και Χημικών Διεργασιών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών στο πλαίσιο του έργου «Κλιμάκωση μεγέθους της Ηλεκτροχημικά Ενισχυόμενης Καταλυτικής Υδρογόνωσης του CO2 προς παραγωγή καυσίμων (CO2 TO FUELS)», Πανεπιστήμιο Πατρών (αριθμ. πρωτ. 105361/03-12-2019, ΑΔΑΜ: 19PROC005952180)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί  Εργαστηριακά Αναλώσιμα που θα χρησιμοποιηθούν στο Εργαστήριο Ηλεκτροχημείας και Χημικών Διεργασιών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών στο πλαίσιο του έργου «Κλιμάκωση μεγέθους της Ηλεκτροχημικά Ενισχυόμενης Καταλυτικής Υδρογόνωσης του CO2 προς παραγωγή καυσίμων (CO2 TO FUELS)», με Φ.Κ.: 80464 & MIS 5030177, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της ΕΕ και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Βαγενά Κων/νο.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 10/12/2019 ώρα 14:00 μ.

Έργο: 
80464
Υπεύθυνος: 
Κ. ΒΑΓΕΝΑΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τρίτη, 10 Δεκέμβριος 2019 - 2:00μμ