Επαναπρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων που θα χρησιμοποιηθούν στο Εργαστήριο Ετερογενούς Κατάλυσης του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, στο πλαίσιο του έργου “Development and Demonstration of a Photocatalytic Process for removing Pathogens and Pharmaceuticals from wastewaters” (2De4P), Πανεπιστήμιο Πατρών (83805/07-10-2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί  αναλώσιμα που θα χρησιμοποιηθούν στο Εργαστήριο  Ετερογενούς Κατάλυσης του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, στο πλαίσιο του έργου “Development and Demonstration of a Photocatalytic Process for removing Pathogens and Pharmaceuticals from wastewaters” (2De4P), στο πλαίσιο της Δράσης «1η Προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών - Αριθμός Έργου: 889», με Ε/Υ τον κ. Φροντιστή Ζαχαρία & Φ.Κ 80801 που χρηματοδοτείται από ΓΓΕΤ-ΕΛΙΔΕΚ (ΑΔΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ: ΨΛΕΛ469Β7Θ-33Ι).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 14/10/2019 ώρα 14:00 μ.

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Δευτέρα, 7 Οκτώβριος 2019 - 12:30μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Δευτέρα, 14 Οκτώβριος 2019 - 12:30μμ
Κωδικός Έργου: 
80801
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Φροντιστής Ζαχαρία