Επαναδιακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Προμήθεια Μελανιών, Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (27/09/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 551/21-05-2018 επαναπροκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την Προμήθεια  Μελανιών που συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής και Επιστημονική Υπεύθυνή την καθηγήτρια κα Σωτηροπούλου Γεωργία.

Έργο: 
57670000
Υπεύθυνος: 
Γεωργία Σωτηροπούλου
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τρίτη, 9 Οκτώβριος 2018 - 11:00πμ