Επαναδιακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια γεωφώνων, Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών (16/01/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 566/08-10-2018 προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ανάδειξης Αναδόχου για την προμήθεια γεωλογικών και γεωφυσικών οργάνων, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου ««HELPOS – Ελληνικό Σύστημα Παρατήρησης Λιθόσφαιρας», με ΟΠΣ 5002697 και ΦΚ 80419, που συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020,  με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια γεωφώνων.

Έργο: 
80419
Υπεύθυνος: 
Ε. ΣΩΚΟΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Δευτέρα, 28 Ιανουάριος 2019 - 11:00πμ