Επαναδιακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού, Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών (25/02/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, επαναπροκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ανάδειξης Αναδόχου στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «Development of management Tools and diRectives for immediate protection of bIodiversity in coasTal areas affected by sea erOsion and establishment of appropriate eNvironmental control systems/TRITON», με MIS 5003629 και ΦΚ 80590, που χρηματοδοτείται από το Διασυνοριακό Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V/A «Greece – Italy (EL-IT) 2014-2020 (85% ΕΤΠΑ και 15% Εθνικοί πόροι), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια ενός ΣμηΕΑ.

Έργο: 
80590
Υπεύθυνος: 
Ν.ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τρίτη, 12 Μάρτιος 2019 - 12:00μμ