Επαναδιακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Παροχή Εξοπλισμού, Τμήμα Επιστήμης των Υλικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (23/11/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 571/12-11-2018  επαναπροκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την παροχή εξοπλισμού στο αντικείμενο: 

1.Σταθμός μέτρησης επιφανειακής αντίστασης

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «GRAPHEIN Ανάπτυξη υδατικών αγώγιμων μελανιών βαθυτυπίας-φλεξογραφίας με βάση το Γραφένιο», με  ΦΚ 80529,  που συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Έργο: 
80529
Υπεύθυνος: 
Β. ΓΕΩΡΓΑΚΙΛΑΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Πέμπτη, 6 Δεκέμβριος 2018 - 12:00μμ