Επαναδιακήρυξη Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων, Τμήμα Φαρμακευτικής (27/06/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 541/26-03-2018 επαναπροκηρύσσει Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ (A/A Συστήματος 79230), για την Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων που χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσιών Επενδύσεων (αριθ. εναριθ. Έργου 2017ΣΕ14510051), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα, για το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας, και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Γεώργιο Σπυρούλια.

Έργο: 
80430
Υπεύθυνος: 
ΣΠΥΡΟΥΛΙΑΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Πέμπτη, 18 Ιούλιος 2019 - 3:00μμ