Επαναδιακήρυξη Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Προμήθεια εξοπλισμού για την εποπτεία δασικών εκτάσεων για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών (29/10/2018).

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 562/10-09-2017 επαναπροκηρύσσει Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, για την Προμήθεια Εξοπλισμού για την εποπτεία δασικών εκτάσεων για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω ΠΔΕ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Ασπράγκαθο Νικόλαο.

Έργο: 
80239
Υπεύθυνος: 
ΑΣΠΡΑΓΚΑΘΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Πέμπτη, 22 Νοέμβριος 2018 - 3:00μμ