Υποβολή Έργου
Δ1 04 Ε01 Έντυπο Υποβολής Πρότασης Έργου
Δ1 01 Ε04 Έντυπο Υποβολής Κάλυψης Ιδίας Συμμετοχής
Έναρξη Έργου
Δ4 01 Ε01 Έντυπο Έναρξης Έργου
Δ3 05 Ε06 Στοιχεία Δικαιούχου
Δ3 05 Ε05 Συγκρότηση Ερευνητικής Ομάδας
Δ4 03 Ε02 Έντυπο Τροποποίησης Επεκτασης Έργου 
Δ5 02 Ε46 Συνολικός Προϋπολογισμός
Δ5 02 Ε47 Ετήσιος Προϋπολογισμός
Ειδικό Ερωτηματολόγιο

Γενικό ερωτηματολόγιο Διδακτικής Πρακτικών

Γενικό Ερωτηματολόγιο προγράμματος ερευνητικής δραστηριότητας

Έσοδα
Δ5 02 Ε21 Αίτηση Έκδοσης Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών
Δ5 02 Ε20 Έκδοση Τιμολογίου Επιδότησης
Δ5 02 Ε35 Αίτηση Έκδοσης Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών (Α.Π.Υ.)
Δ5 02 Ε16 Αίτηση Έκδοσης Τιμολογίου Εξωτερικού
Δ5 02 Ε43 Έκδοση τιμολογίου αυτοπαράδοσης
Δ5 02 Ε13 Αίτηση Ταμειακής Διευκόλυνσης από ΕΛΚΕ
Δ5 02 Ε14 Αίτηση Ταμειακής Διευκόλυνσης μεταξύ έργων
Μονάδα Προμηθειών και Προκηρύξεων Ανθρώπινου Δυναμικού
Δ5 02 Ε45 Αίτηση Ανάληψης Υποχρέωσης
Προκηρύξεις Ανθρώπινου Δυναμικού
Δ3 05 Ε01 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έργα
Απόφαση της 586/18.03.2019 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών_Κανονισμός Υποτροφιών Παν. Πατρών
Δ3 05 Ε02 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποτροφία - Περίπτωση Α
Δ3 05 Ε07 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποτροφία - Περίπτωση Β
Δ3 05 Ε08 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποτροφία - Περίπτωση Γ
Δ3 05 Ε03 Πρακτικό Αξιολόγησης Έργα
Δ3 05 Ε04 Πρακτικό Αξιολόγησης Υποτροφίας - Περίπτωση Α & Β
Δ3 05 Ε04 Πρακτικό Αξιολόγησης Υποτροφίας - Περίπτωση Γ
Δ5 Ονομαστική Κατάσταση Απασχολούμενων Πανεπιστημιακών Δημοσίων Υπαλλήλων
Δ6 Ονομαστική Κατάσταση Απασχολούμενων με ανάθεση έργου 
Δ5 02 Ε30 Αίτηση Τροποποίησης Σύμβασης/Συμφωνητικού  
Δ5 02 Ε37 Τροποποιητική Πράξη Σύμβασης/Συμφωνητικού 
Δ16 Αίτημα για Δημοσιότητα Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος
Προμήθειες
Δ8 Αίτηση Διενέργειας Διαγωνισμού
Δ3 01 Ε03 Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για ποσό έως 20.000,00
Δ3 01 Ε06 Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφορών
Δ3 01 Ε02 Έγκριση Προμήθειας με Απ' ευθείας Ανάθεση για ποσό άνω 20.000 euro 
Δ5 02 Ε36 Σύμβαση Προμήθειας Ειδών Παροχής Υπηρεσιών Αξίας άνω των 2.500 (πλέον ΦΠΑ)
Δ5 02 Ε36_Contract for supply of Goods Provision of Services _over 2.500 €_en
Δ5 02 Ε30 Αίτηση Τροποποίησης Σύμβασης/Συμφωνητικού
Δ5 02 Ε37 Τροποποιητική Πράξη Σύμβασης/Συμφωνητικού
Δαπάνες
Δ5 02 Ε45 Αίτηση Ανάληψης Υποχρέωσης
Προκαταβολή
Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής
Οδηγίες προκαταβολών (νέα διαδικασία)
Απόδοση Προκαταβολής
Δ5 02 Ε03 Δελτίο Απόδοσης Λογαριασμού Προκαταβολής
Δ5 02 Ε05 Πρακτικό Παραλαβής
Αμοιβές
Δ5 02 Ε33 Ατομικό Μηνιαίο Φύλλο Χρονοχρέωσης 
Δ5 02 Ε41 Συνολικό Ετήσιο Φύλλο Χρονοχρέωσης 2017 
Δ5 02 Ε41 Συνολικό Ετήσιο Φύλλο Χρονοχρέωσης 2018
Δ5 02 Ε41 Συνολικό Ετήσιο Φύλλο Χρονοχρέωσης 2019
Δ5 02 Ε41 Συνολικό Ετήσιο Φύλλο Χρονοχρέωσης 2020
Ι. Μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίου Πατρών 
Δ5 02Ε08 Δήλωση Πολυθεσίας 
Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής
Δ5 02 Ε02 Πινάκιο Αμοιβής v2
ΙΙ. Μέλη ΔΕΠ άλλου φορέα
Δ5 02 Ε44 Έντυπο Εντολής Αμοιβής ΔΕΠ άλλου ΑΕΙ
ΙΙΙ. Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών
Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής
Δ5 02 Ε02 Πινάκιο Αμοιβής
Υπεύθυνη Δήλωση Επιτηδευματία με πάνω από 2 εργοδότες
Υπεύθυνη Δήλωση έως 2 εργοδότες
Υπεύθυνη Δήλωση ΤΣΑΥ
IV. Τίτλος Κτήσης 
Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής
Δ5 02 Ε02 Πινάκιο Αμοιβής
Υπεύθυνη Δήλωση με Τίτλο Κτήσης (για μη Επιτηδευματίες)
V. Υποτροφίες
Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής
Δ5 02 Ε02 Πινάκιο Αμοιβής
Υπεύθυνη Δήλωση Υποτροφίας
VI. Αλλοδαπός
Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής
Δ5 02 Ε02 Πινάκιο Αμοιβής
Υπεύθυνη Δήλωση Φορολόγησης Φορέα Ασφάλισης Αλλοδαπού
Αίτηση για την εφαρμογή της σύμβασης αποφυγής της διπλής φορολογίας 
VII. Επικουρικό
Οδηγός Επικουρικού
Τιμολόγια
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για Απ'ευθείας Ανάθεση 
Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής
Δ5 02 Ε05 Πρακτικό Παραλαβής
Μετακινήσεις
Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής
Δ5 02 Ε17 Εντολή Μετακίνησης 
Δ5 02 Ε07 Κατάσταση Οδοιπορικών
Λοιπά έντυπα 
Υπολογισμός Παραγωγικού Χρόνου
Οδηγίες Συμπλήρωσης Εντύπων - Οικονομικής Διαχείρισης Προγραμμάτων 
Υπολογισμός κόστους με ΕΦΚΑ (έως 31/5/2019)
Υπολογισμός κόστους με ΕΦΚΑ (από 01/06/2019)
Αίτηση απαλλαγής ΦΠΑ σε Ευρωπαϊκό Έργο
Αίτηση για απαλλαγή ΦΠΑ σε Ευρωπαϊκό Έργο προς ΔΟΥ 
Δ5 01 Ε06 Βεβαίωση Έναρξης Χρήσης Εξοπλισμού για απαλλαγή ΦΠΑ προς ΔΟΥ
Δ5 01 Ε05 Βεβαίωση Έναρξης Χρήσης Εξοπλισμού για απαλλαγή ΦΠΑ
Δ5 02 Ε42 Πρωτόκολλο Καταστροφής Παγίων
Δ5 02 Ε12 Αποστολή Χρημάτων σε συνεργαζόμενο φορέα
Δ5 02 Ε11 Δέσμευση Αποδέσμευση Ποσού
Δ5 02 Ε50_Βεβαίωση Χρήσης Εξοπλισμού
Δ5 02 Ε51_Προσωρινό Πρακτικό Παραλαβής Παραχθέντος Έργου
Έκδοση εγγυητικής επιστολής
Τραπεζικά Δεδομένα για Συναλλαγές με Εξωτερικό