Γενικές Οδηγίες Συμπλήρωσης Εντύπων
ΟΔΗΓΙΕΣ & ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ στο Πλαίσιο Έργων (Απόφ.389_28.08.2014) (ΝΕΟ)
ΟΔΗΓΙΕΣ & ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ στο Πλαίσιο Έργων (Απόφ.384_23.06.2014) (ΝΕΟ)
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΩΡΕΣ_ΚΑΙ_ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΑ (RATE)_ΕΛΚΕ_ΠΠ_Απόφ. 274_28.07.2010
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΩΡΕΣ_ΚΑΙ_ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΑ (RATE)_ΕΛΚΕ_ΠΠ_Απόφ. 357_10.07.2013 (ΝΕΟ)
Έναρξη Έργου
Δ1 01 Ε01 Έντυπο Υποβολής Προτάσεων Έργων_v2_ΕΠΕΔΒΜ
Δ3 01 Ε04 Έντυπο Προέγκρισης Διενέργειας Διαγωνισμού_ΕΠΕΔΒΜ
Δ3 05 Ε01 Συγκρότηση Ερευνητικής Ομάδας_v3_ΕΠΕΔΒΜ (ΝΕΟ)
Δ3 05 Ε02 Στοιχεία Δικαιούχου (v2)
Λογιστήριο
Δ5 02 Ε42 Πρωτόκολλο Καταστροφής Παγίων_ΕΠΕΔΒΜ (ΝΕΟ)
Αίτηση Δανείου
Δ5 02 Ε13 Αίτηση Ταμειακής Διευκόλυνσης από ΕΛΚΕ (πρώην Αίτηση Δανείου από ΕΛΚΕ)_v2_ΕΠΕΔΒΜ (ΝΕΟ)
Δ5 02 Ε14 Αίτηση Ταμειακής Διευκόλυνσης μεταξύ έργων (πρώην Αίτηση Εσωτ. Δανείου)_v3_ΕΠΕΔΒΜ (ΝΕΟ)
Υποτροφίες
Δ3 05 Ε01 Συγκρότηση Ερευνητικής Ομάδας v3 (ΝΕΟ)
Δ3 05 Ε02 Στοιχεία Δικαιούχου (v2)
Δ5 02 Ε30 Αίτηση Τροποποίησης Σύμβασης/Συμφωνητικού
Δ5 02 Ε37 Τροποποιητική Πράξη Σύμβασης/Συμφωνητικού_ΕΠΕΔΒΜ (ΝΕΟ)
Ερευνητικό Πρόγραμμα Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής_v3_ΕΠΕΔΒΜ (ΝΕΟ)
Δ5 Ε02 Ε02 Πινάκιο Αμοιβής_v2_ΕΠΕΔΒΜ
Δ5 02 Ε22 Συμφωνητικό Υποτροφιών_Ι_v3_ΕΠΕΔΒΜ
Δ5 02 Ε22 Συμφωνητικό Υποτροφιών_Ι_v4_ΕΠΕΔΒΜ (από 01/08/2013) (ΝΕΟ)
Δ5 02 Ε33 Time Sheet_ΕΠΕΔΒΜ (v3) (ΝΕΟ)
Υπεύθυνη Δήλωση ΤΣΑΥ
Υπεύθυνη Δήλωση Υποτροφίας
Υπόδειγμα Περιεχομένου ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
Υπόδειγμα Περιεχομένου ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ
Πρακτική Άσκηση
Δ3 05 Ε01 Συγκρότηση Ερευνητικής Ομάδας v3 (ΝΕΟ)
Δ3 05 Ε02 Στοιχεία Δικαιούχου (v2)
Δ3 05 Ε02 Στοιχεία Δικαιούχου (v2) (ΝΕΟ - ισχύς από 06/02/2017)
Δ5 02 Ε30 Αίτηση Τροποποίησης Σύμβασης/Συμφωνητικού
Δ5 02 Ε38 Τροποποιητική Πράξη Συμφωνητικού Πρακτικής Άσκησης_ΕΠΕΔΒΜ
Πρακτική Άσκηση Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής_v3_ΕΠΕΔΒΜ (ΝΕΟ)
Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής_v3_ΕΠΕΔΒΜ (ΝΕΟ - ισχύς από 06/02/2017)
Δ5 02 Ε02 Πινάκιο Αμοιβής_v2_ΕΠΕΔΒΜ
Δ5 02 Ε02 Πινάκιο Αμοιβής_v2_ΕΠΕΔΒΜ (NEO - ισχύς από 06/02/2017)
Δ5 02 Ε34 Συμφωνητικό Πρακτικής Άσκησης_ΕΠΕΔΒΜ
Δ5 02 Ε34 Συμφωνητικό Πρακτικής Άσκησης_ΕΠΕΔΒΜ (ΝΕΟ - ισχύς από 06/02/2017)
Υπεύθυνη Δήλωση Πρακτικής Άσκησης
Υπόδειγμα Περιεχομένου ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
Υπόδειγμα Περιεχομένου ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ
Υπόδειγμα Περιεχομένου Βεβαίωσης Πρακτ. Άσκησης Φοιτητή (από Φορέα Απασχόλησης)
Εγγραφή Φορέα στο Σύστημα ΑΤΛΑΣ
Έντυπο ΑΤΛΑΣ
Αμοιβές Ερευνητών
Δ3 05 Ε01 Συγκρότηση Ερευνητικής Ομάδας v3 (ΝΕΟ)
Δ3 05 Ε02 Στοιχεία Δικαιούχου (v2)
Δ5 02 Ε30 Αίτηση Τροποποίησης Σύμβασης/Συμφωνητικού
Δ5 02 Ε37 Τροποποιητική Πράξη Σύμβασης/Συμφωνητικού_ΕΠΕΔΒΜ
Αμοιβή Αλλοδαπού Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής_v3_ΕΠΕΔΒΜ (ΝΕΟ)
Δ5 02 Ε02 Πινάκιο Αμοιβής_v2_ΕΠΕΔΒΜ
Δ5 02 Ε24 Σύμβαση Αλλοδαπών_v3_ΕΠΕΔΒΜ
Δ5 02 Ε24 Σύμβαση Αλλοδαπών_v3_ΕΠΕΔΒΜ στα ΑΓΓΛΙΚΑ
Δ5 02 Ε24 Σύμβαση Αλλοδαπών_v4_ΕΠΕΔΒΜ (από 01/08/2013) (ΝΕΟ)
Δ5 02 Ε24 Σύμβαση Αλλοδαπών_v4_ΕΠΕΔΒΜ (από 01/08/2013) στα ΑΓΓΛΙΚΑ (ΝΕΟ)
Δ5 02 Ε33 Time Sheet_ΕΠΕΔΒΜ (v2) (ΝΕΟ)
Υπεύθυνη Δήλωση Φορολόγησης Φορέα Ασφάλισης Αλλοδαπού
Υπόδειγμα Περιεχομένου ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
Υπόδειγμα Περιεχομένου ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ
Αμοιβή με τίτλο κτήσης (πρώην ανέργου) Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής_v3_ΕΠΕΔΒΜ (ΝΕΟ)
Δ5 02 Ε02 Πινάκιο Αμοιβής_v2_ΕΠΕΔΒΜ
Δ5 02 Ε31 Συμφωνητικό Επαγγελματικής Δαπάνης_v3_ΕΠΕΔΒΜ
Δ5 02 Ε31 Συμφωνητικό Επαγγελματικής Δαπάνης_v4_ΕΠΕΔΒΜ (από 01/08/2013) (ΝΕΟ)
Δ5 02 Ε33 Time Sheet_ΕΠΕΔΒΜ (v2) (ΝΕΟ)
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_με Τίτλο Κτήσης (για μη-Επιτηδευματίες) (20/05/2015) (ΝΕΟ)
Υπόδειγμα Περιεχομένου ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
Υπόδειγμα Περιεχομένου ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ
Αμοιβή ΔΕΠ Άλλου Φορέα Δ5 02 Ε19 Έντυπο Εντολής Αμοιβής ΔΕΠ άλλου ΑΕΙ_v2_ΕΠΕΔΒΜ
Δ5 02 Ε32 Συμφωνητικό Μονίμων_Ι_v3_ΕΠΕΔΒΜ
Δ5 02 Ε32 Συμφωνητικό Μονίμων_Ι_v4_ΕΠΕΔΒΜ (από 01/08/2013) (ΝΕΟ)
Δ5 02 Ε41 Συνολικό Ετήσιο Φύλλο Χρονοχρέωσης 2013_ΕΣΠΑ
Δ5 02 Ε41 Συνολικό Ετήσιο Φύλλο Χρονοχρέωσης 2014_ΕΣΠΑ
Δ5 02 Ε41 Συνολικό Ετήσιο Φύλλο Χρονοχρέωσης 2015_ΕΣΠΑ (ΝΕΟ)
Υπόδειγμα Περιεχομένου ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ
Αμοιβή Ερευνητή - Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής_v3_ΕΠΕΔΒΜ (ΝΕΟ)
Δ5 02 Ε02 Πινάκιο Αμοιβής_v2_ΕΠΕΔΒΜ
Δ5 02 Ε26 Σύμβαση Ανάθεσης Έργου_v4_ΕΠΕΔΒΜ
Δ5 02 Ε26 Σύμβαση Ανάθεσης Έργου_v5_ΕΠΕΔΒΜ (από 01/08/2013) (ΝΕΟ)
Δ5 02 Ε33 Time Sheet_ΕΠΕΔΒΜ (v2) (ΝΕΟ)
Υπεύθυνη Δήλωση Ασφ. Φορέα
Υπεύθυνη Δήλωση ΤΣΑΥ
Υπόδειγμα Περιεχομένου ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ
Αμοιβή Μισθωτών, Συνταξιούχων Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής_v3_ΕΠΕΔΒΜ (ΝΕΟ)
Δ5 02 Ε02 Πινάκιο Αμοιβής_v2_ΕΠΕΔΒΜ
Δ5 02 Ε31 Ιδιωτικό Συμφωνητικό_v3_ΕΠΕΔΒΜ
Δ5 02 Ε31 Ιδιωτικό Συμφωνητικό_v4_ΕΠΕΔΒΜ (από 01/08/2013) (ΝΕΟ)
Δ5 02 Ε33 Time Sheet_ΕΠΕΔΒΜ (v2) (ΝΕΟ)
Δ5 02 Ε41 Συνολικό Ετήσιο Φύλλο Χρονοχρέωσης 2013_ΕΣΠΑ (ΜΟΝΟ για Μισθωτούς Δημοσίου Τομέα)
Δ5 02 Ε41 Συνολικό Ετήσιο Φύλλο Χρονοχρέωσης 2014_ΕΣΠΑ (ΜΟΝΟ για Μισθωτούς Δημοσίου Τομέα)
Δ5 02 Ε41 Συνολικό Ετήσιο Φύλλο Χρονοχρέωσης 2015_ΕΣΠΑ (ΜΟΝΟ για Μισθωτούς Δημοσίου Τομέα) (ΝΕΟ)
Υπεύθυνη Δήλωση Μισθωτού
Υπεύθυνη Δήλωση Συνταξιούχου (20/05/2015) (ΝΕΟ)
Υπόδειγμα Περιεχομένου ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
Υπόδειγμα Περιεχομένου ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ
Δ5 02 Ε41 Συνολικό Ετήσιο Φύλλο Χρονοχρέωσης 2015_ΕΣΠΑ (ΝΕΟ)
Αμοιβή με Πολυθεσία Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής_v3_ΕΠΕΔΒΜ (ΝΕΟ)
Δ5 02 Ε02 Πινάκιο Αμοιβής_v2_ΕΠΕΔΒΜ
Δ5 02 Ε08 Δήλωση Πολυθεσίας (v2) (ΝΕΟ)
Δ5 02 Ε09 Δήλωση Πολυθεσίας Προσωπικού άλλου Φορέα
Δ5 02 Ε25 Σύμβαση για Διοικητικούς Παν. Πατρών Ι _v3_ΕΠΕΔΒΜ
Δ5 02 Ε25 Σύμβαση για Διοικητικούς Παν. Πατρών Ι _v4_ΕΠΕΔΒΜ (από 01/08/2013) (ΝΕΟ)
Δ5 02 Ε32 Συμφωνητικό Μονίμων Π.Π_Ι_& Διοικ. άλλων Φορέων_v3_ΕΠΕΔΒΜ
Δ5 02 Ε32 Συμφωνητικό Μονίμων Π.Π_Ι_& Διοικ. άλλων Φορέων_v4_ΕΠΕΔΒΜ (από 01/08/2013) (ΝΕΟ)
Δ5 02 Ε33 Time Sheet_ΕΠΕΔΒΜ (v2) (ΝΕΟ)
Δ5 02 Ε41 Συνολικό Ετήσιο Φύλλο Χρονοχρέωσης 2013_ΕΣΠΑ
Δ5 02 Ε41 Συνολικό Ετήσιο Φύλλο Χρονοχρέωσης 2014_ΕΣΠΑ
Υπόδειγμα Περιεχομένου ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ
Προκαταβολή
Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής_v3_ΕΠΕΔΒΜ (ΝΕΟ)
Δ3 05 Ε02 Στοιχεία Δικαιούχου (v2)
Απόδοση Προκαταβολής
Δ5 02 Ε03 Απόδοση Προκαταβολής_v2_ΕΠΕΔΒΜ
Δ5 02 Ε04 Κατάσταση Δαπανών_ΕΠΕΔΒΜ
Δ5 02 Ε05 Πρακτικό Παραλαβής_ΕΠΕΔΒΜ
Δ5 02 Ε06 Πρωτόκολλο Παραλαβής_v2_ΕΠΕΔΒΜ
Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής_v3_ΕΠΕΔΒΜ (ΝΕΟ)
Δ5 02 Ε07 Κατάσταση Οδοιπορικών_v2_ΕΠΕΔΒΜ
Δ5 02 Ε10 Δήλωση Αυτοκινήτου
Δ5 02 Ε17 Εντολή Μετακίνησης v2
Δ5 02 Ε40 Εντολή Μετακίνησης & Ημερήσιας Αποζημίωσης_ΕΠΕΔΒΜ (ΝΕΟ)
Μετακινήσεις
Δ3 05 Ε01 Συγκρότηση Ερευνητικής Ομάδας v2
Δ3 05 Ε02 Στοιχεία Δικαιούχου (v2)
Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής_v3_ΕΠΕΔΒΜ (ΝΕΟ)
Δ5 02 Ε17 Εντολή Μετακίνησης v2
Δ5 02 Ε40 Εντολή Μετακίνησης & Ημερήσιας Αποζημίωσης_ΕΠΕΔΒΜ (ΝΕΟ)
Δ5 02 Ε07 Κατάσταση Οδοιπορικών_v2_ΕΠΕΔΒΜ
Δ5 02 Ε10 Δήλωση Αυτοκινήτου
Τιμολόγια
Δ3 01 Ε01 Μειοδοτικός Διαγωνισμός (Λοιπά Έξοδα, Αμοιβές Τρίτων) v3_ΕΠΕΔΒΜ
Δ3 01 Ε02 Έγκριση Προμήθειας με απευθείας ανάθεση_ΕΠΕΔΒΜ_new
Δ5 02 Ε36 Σύµβαση Προμήθειας Ειδών/Παροχής Υπηρεσιών αξίας άνω των 2.500€ πλέον ΦΠΑ_ΕΠΕΔΒΜ (ΝΕΟ)
Αναλώσιμα, Λοιπά Έξοδα, Αμοιβές Τρίτων Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής_v3_ΕΠΕΔΒΜ (ΝΕΟ)
Δ5 02 Ε04 Κατάσταση Δαπανών_ΕΠΕΔΒΜ
Δ5 02 Ε05 Πρακτικό Παραλαβής_ΕΠΕΔΒΜ
Εγγραφή σε Συνέδρια Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής_v3_ΕΠΕΔΒΜ (ΝΕΟ)
Δ5 02 Ε04 Κατάσταση Δαπανών_ΕΠΕΔΒΜ
Δ5 02 Ε05 Πρακτικό Παραλαβής_ΕΠΕΔΒΜ
Πάγια Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής_v3_ΕΠΕΔΒΜ (ΝΕΟ)
Δ5 02 Ε04 Κατάσταση Δαπανών_ΕΠΕΔΒΜ
Δ5 02 Ε06 Πρωτόκολλο Παραλαβής_v2_ΕΠΕΔΒΜ
Τιμολόγια Εξωτερικού Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής_v3_ΕΠΕΔΒΜ (ΝΕΟ)
Δ5 02 Ε04 Κατάσταση Δαπανών_ΕΠΕΔΒΜ
Δ5 02 Ε05 Πρακτικό Παραλαβής_ΕΠΕΔΒΜ
Δ5 02 Ε06 Πρωτόκολλο Παραλαβής_v2_ΕΠΕΔΒΜ