Παλαιά Έντυπα Ε.Ε. έως 06/2017

 Μπορείτε να κατεβάσετε τις παλιότερες εκδόσεις Συμβάσεων/Συμφωνητικών εδώ.  

Οδηγίες Συμπλήρωσης Εντύπων - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΟΔΗΓΙΕΣ & ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2009 (ισχύς έως 15/12/2014)
ΟΔΗΓΙΕΣ & ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 (ισχύς έως 15/12/2014)
Απόφαση για τις αποζημιώσεις μετακινήσεων
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΩΡΕΣ_ΚΑΙ_ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΑ (RATE)_ΕΛΚΕ_ΠΠ_Απόφ. 274_28.07.2010
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΩΡΕΣ_ΚΑΙ_ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΑ (RATE)_ΕΛΚΕ_ΠΠ_Απόφ. 357_10.07.2013
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΑ (RATE)_ΕΛΚΕ ΠΠ_Απόφ. 455_07.03.2016 (ΝΕΟ)
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΕ ΕΦΚΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αίτημα Ανάληψης Υποχρέωσης

Έναρξη Έργου
Δ1 04 Ε01 Έντυπο Υποβολής Πρότασης Έργου
Δ1 01 Ε04 Ιδια Συμμετοχή (για υποβολή πρότασης) 
Δ2 Προϋπολογισμός Έργου (ΝΕΟ: ισχύς από 06/02/2017)
Δ5 02 Ε39 Δήλωση Ιδίας Συμμετοχής (ΝΕΟ)
Δ3 01 Ε04 Έντυπο Προέγκρισης Διενέργειας Διαγωνισμού v4 (ΝΕΟ _ισχύς από 13/07/2016) 
Δ4 01 Ε01 Έντυπο Έναρξης Έργου v2 
Δ4 01 Ε01 Έντυπο Έναρξης Έργου (ΝΕΟ: ισχύς από 06/02/2017)
Δ3 05 Ε05 Συγκρότηση Ερευνητικής Ομάδας v.4
Δ3 05 Ε06 Στοιχεία Δικαιούχου v.3 (NEO)
Δ4 01 Ε02 Κατανομή Προϋπολογισμού 
Δ4 01 Ε03 Έντυπο Έναρξης Έργου Κλινικών Μελετών 
Δ4 03 Ε02 Έντυπο Τροποποίησης Επέκτασης Έργου  
Δ5 01 Ε03 Αίτηση Απαλλαγής ΦΠΑ - Ευρωπαϊκό Έργο 
Δ5 01 Ε04 Αίτηση προς ΔΟΥ για Απαλλαγή ΦΠΑ 
Δ5 01 Ε05 Βεβαίωση Έναρξης Χρήσης Εξοπλισμού για Απαλλαγή ΦΠΑ 
Δ5 01 Ε06 Βεβαίωση Έναρξης Χρήσης Εξοπλισμού για Απαλλαγή ΦΠΑ προς ΔΟΥ 
Λογιστήριο
Δ5 01 Ε01 Έκδοση εγγυητικής επιστολής (v2) 
Δ5 02 Ε11 Δέσμευση Αποδέσμευση Ποσού v2
Δ5 02 Ε12 Αποστολή Χρημάτων σε Συνεργαζόμενο Φορέα (ισχύς από 15/02/2016)
Δ5 02 Ε16 Έκδοση Τιμολογίου Εξωτερικού v2
Δ5 02 Ε18 Μεταφορά Εσόδου Δαπάνης
Δ5 02 Ε18 Μεταφορά Εσόδου Δαπάνης (NEO: ισχύς από 06/02/2017)
Δ5 02 Ε20 Έκδοση Τιμολογίου Επιδότησης v2
Δ5 02 Ε21 Έκδοση Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών v2
Δ5 02 Ε35 Αίτηση Έκδοσης Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών (ΝΕΟ)
Δ5 01 Ε02 Τήρηση Αρχ. Εγγυητ. Επιστρ. Προμήθ. Ε.Λ.Κ.Ε.
Δ5 02 Ε42 Πρωτόκολλο Καταστροφής Παγίων (ΝΕΟ)
Αίτηση Δανείου
Δ5 02 Ε13 Αίτηση Ταμειακής Διευκόλυνσης από ΕΛΚΕ (πρώην Αίτηση Δανείου από ΕΛΚΕ)_v2 (ΝΕΟ)
Δ5 02 Ε14 Αίτηση Ταμειακής Διευκόλυνσης μεταξύ έργων (πρώην Αίτηση Εσωτ. Δανείου)_v3 (ΝΕΟ)
Υποτροφίες
Δ3 05 Ε05 Συγκρότηση Ερευνητικής Ομάδας v.4
Δ3 05 Ε06 Στοιχεία Δικαιούχου v.3 (NEO)
Δ5 02 Ε30 Αίτηση Τροποποίησης Σύμβασης/Συμφωνητικού
Δ5 02 Ε37 Τροποποιητική Πράξη Σύμβασης/Συμφωνητικού
Ερευνητικό Πρόγραμμα Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής v3 (ΝΕΟ)
Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής v3 (ΝΕΟ: ισχύς από 06/02/2017)
Δ5 02 Ε02 Πινάκιο Αμοιβής v2
Δ5 02 Ε02 Πινάκιο Αμοιβής v2 (ΝΕΟ: ισχύς από 06/02/2017)
Δ5 02 Ε22 Συμφωνητικό Υποτροφιών (v4) (ΝΕΟ : ισχύς  από 15/02/2016)
Δ5 02 Ε22 Συμφωνητικό Υποτροφιών (αγγλική έκδοση)
Δ5 02 Ε33 Time Sheet (v3) (ΝΕΟ : ισχύς από 15/02/2016)
Δ5 02 Ε33 Time Sheet (v2)
Υπεύθυνη Δήλωση ΤΣΑΥ
Υπεύθυνη Δήλωση Υποτροφίας
Υποτροφία Τμήματος Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής v3 (ΝΕΟ)
Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής v3 (ΝΕΟ: ισχύς από 06/02/2017)
Δ5 02 Ε02 Πινάκιο Αμοιβής v2
Δ5 02 Ε02 Πινάκιο Αμοιβής v2 (ΝΕΟ: ισχύς από 06/02/2017)
Υπεύθυνη Δήλωση Υποτροφίας
Αμοιβές Ερευνητών
Δ3 05 Ε05 Συγκρότηση Ερευνητικής Ομάδας v.4
Δ5 Ονομαστική Κατάσταση Απασχολούμενων Πανεπιστημιακών_Δημοσίων Υπαλλήλων (ΝΕΟ: ισχύς από 06/02/2017)
Δ6 Ονομαστική Κατάσταση Απασχολούμενων με ανάθεση έργου (ΝΕΟ: ισχύς από 06/02/2017)
Δ7 Ονομαστική Κατάσταση Απασχολούμενων με εξαρτημένη θέση εργασίας (ΝΕΟ: ισχύς από 06/02/2017)
Δ3 05 Ε06 Στοιχεία Δικαιούχου v.3 (NEO)
Δ5 02 Ε30 Αίτηση Τροποποίησης Σύμβασης
Δ5 02 Ε37 Τροποποιητική Πράξη Σύμβασης/Συμφωνητικού (ΝΕΟ)
Αμοιβή Αλλοδαπού Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής v3 (ΝΕΟ)
Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής v3 (ΝΕΟ: ισχύς από 06/02/2017)
Δ5 02 Ε02 Πινάκιο Αμοιβής v2
Δ5 02 Ε02 Πινάκιο Αμοιβής v2 (ΝΕΟ: ισχύς από 06/02/2017)
Δ5 02 Ε24 Σύμβαση Αλλοδαπών (v5) (ΝΕΟ : ισχύς  από 15/02/2016)
Δ5 02 Ε24 Σύμβαση Αλλοδαπών (v5) (ΝΕΟ: ισχύς από 01/08/2013) στα ΑΓΓΛΙΚΑ
Δ5 02 Ε33 Time Sheet (v2)
Δ5 02 Ε33 Time Sheet (v3) (ΝΕΟ : ισχύς από 15/02/2016)
Υπεύθυνη Δήλωση Φορολόγησης Φορέα Ασφάλισης Αλλοδαπού
A I T H Σ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Αμοιβή με τίτλο κτήσης (πρώην ανέργου) Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής v3 (ΝΕΟ)
Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής v3 (ΝΕΟ: ισχύς από 06/02/2017)
Δ5 02 Ε02 Πινάκιο Αμοιβής v2
Δ5 02 Ε02 Πινάκιο Αμοιβής v2 (ΝΕΟ: ισχύς από 06/02/2017)
Δ5 02 Ε31 Συμφωνητικό Επαγγελματικής Δαπάνης (v5) (ΝΕΟ : ισχύς από 15/02/2016)
Δ5 02 Ε33 Time Sheet (v2)
Δ5 02 Ε33 Time Sheet (v3) (ΝΕΟ : ισχύς από 15/02/2016)
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_με Τίτλο Κτήσης (για μη-Επιτηδευματίες) (20/05/2015)(ΝΕΟ)
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_με Τίτλο Κτήσης (για μη-Επιτηδευματίες) (ΝΕΟ: ισχύς από 02/02/2018)
Αμοιβή ΔΕΠ Άλλου Φορέα Δ5 02 Ε19 Έντυπο Εντολής Αμοιβής ΔΕΠ άλλου ΑΕΙ v2
Δ5 02 Ε32 Συμφωνητικό Μονίμων (v5) (ΝΕΟ : ισχύς από 15/02/2016)
Δ5 02 Ε41 Συνολικό Ετήσιο Φύλλο Χρονοχρέωσης 2013
Δ5 02 Ε41 Συνολικό Ετήσιο Φύλλο Χρονοχρέωσης 2014
Δ5 02 Ε41 Συνολικό Ετήσιο Φύλλο Χρονοχρέωσης 2015
Δ5 02 Ε41 Συνολικό Ετήσιο Φύλλο Χρονοχρέωσης 2016
Δ5 02 Ε41 Συνολικό Ετήσιο Φύλλο Χρονοχρέωσης 2017
Δ5 02 Ε41 Συνολικό Ετήσιο Φύλλο Χρονοχρέωσης 2018
Αμοιβή Ερευνητή - Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής v3 (ΝΕΟ)
Δ5 02 ΕΟ1 Εντολή Πληρωμής (ΝΕΟ: ισχύς από 06/02/2017)
Δ5 02 Ε02 Πινάκιο Αμοιβής
Δ5 02 Ε02 Πινάκιο Αμοιβής v2 (ΝΕΟ: ισχύς από 06/02/2017)
Δ5 02 Ε26 Σύμβαση Ανάθεσης Έργου (v6) (ΝΕΟ : ισχύς από 15/02/2016)
Δ5 02 Ε26 Σύμβαση Ανάθεσης Έργου (v7) (ΝΕΟ : ισχύς από 06/02/2017)
Δ5 02 Ε26 Σύμβαση Ανάθεσης Έργου (αγγλική έκδοση)
Δ5 02 Ε33 Time Sheet (v2)
Δ5 02 Ε33 Time Sheet (v3) (ΝΕΟ : ισχύς από 15/02/2016)
Υπεύθυνη Δήλωση Ασφ. Φορέα (ΝΕΟ)
Υπεύθυνη Δήλωση Επιτηδευματία περί μη υπαγωγής (ΝΕΟ: ισχύς από 07/03/2017)
Υπεύθυνη Δήλωση Επιτηδευματία με 3 εργοδότες (ΝΕΟ: ισχύς από 06/02/2017)
Υπεύθυνη Δήλωση έως 2 εργοδότες (ΝΕΟ: ισχύς από 06/02/2017)
Υπεύθυνη Δήλωση Επιτηδευματίας και Μισθωτός (ΝΕΟ: ισχύς από 06/02/2017)
Υπεύθυνη Δήλωση ΤΣΑΥ
Αμοιβή Μισθωτών Συνταξιούχων από Ευρωπαϊκά Προγράμματα Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής v3 (ΝΕΟ)
Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής v3 (ΝΕΟ: ισχύς από 06/02/2017)
Δ5 02 Ε01 Πινάκιο Αμοιβής
Δ5 02 Ε02 Πινάκιο Αμοιβής v2 (ΝΕΟ: ισχύς από 06/02/2017)
Δ5 02 Ε31 Ιδιωτικό Συμφωνητικό (v5) (ΝΕΟ : ισχύς από 15/02/2016)
Δ5 02 Ε33 Time Sheet (v2)
Δ5 02 Ε33 Time Sheet (v3) (ΝΕΟ : ισχύς από 15/02/2016)
Δ5 02 Ε41 Συνολικό Ετήσιο Φύλλο Χρονοχρέωσης 2013 (ΜΟΝΟ για Μισθωτούς Δημοσίου Τομέα)
Δ5 02 Ε41 Συνολικό Ετήσιο Φύλλο Χρονοχρέωσης 2014 (ΜΟΝΟ για Μισθωτούς Δημοσίου Τομέα)
Δ5 02 Ε41 Συνολικό Ετήσιο Φύλλο Χρονοχρέωσης 2015 (ΜΟΝΟ για Μισθωτούς Δημοσίου Τομέα)
Δ5 02 Ε41 Συνολικό Ετήσιο Φύλλο Χρονοχρέωσης 2016 (ΜΟΝΟ για Μισθωτούς Δημοσίου Τομέα)
Δ5 02 Ε41 Συνολικό Ετήσιο Φύλλο Χρονοχρέωσης 2017 (ΜΟΝΟ για Μισθωτούς Δημοσίου Τομέα)
Δ5 02 Ε41 Συνολικό Ετήσιο Φύλλο Χρονοχρέωσης 2018 (MONO για Μισθωτούς Δημοσίου Τομέα)
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_με Τίτλο Κτήσης (για μη-Επιτηδευματίες) (20/05/2015)(ΝΕΟ)
Υπεύθυνη Δήλωση Συνταξιούχου (20/05/2015) (ΝΕΟ)
Υπεύθυνη Δήλωση Επιτηδευματία/Μισθωτού (ΝΕΟ: ισχύς από 06/02/2017)
Αμοιβή με Πολυθεσία Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής v3 (ΝΕΟ)
Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής v3 (ΝΕΟ: ισχύς από 06/02/2017)
Δ5 02 Ε02 Πινάκιο Αμοιβής v2
Δ5 02 Ε02 Πινάκιο Αμοιβής v2 (ΝΕΟ: ισχύς από 06/02/2017)
Δ5 02 Ε08 Δήλωση Πολυθεσίας (v3) (ΝΕΟ)
Δ5 02 Ε09 Δήλωση Πολυθεσίας Προσωπικού άλλου Φορέα
Δ5 02 Ε25 Σύμβαση για Διοικητικούς Παν. Πατρών (v5) (ΝΕΟ : ισχύς από 15/02/2016)
Δ5 02 Ε32 Συμφωνητικό ΔΕΠ/ΕΔΙΠ/ΔΕΠ Άλλων φορέων (v4) (ΝΕΟ : ισχύς από 15/02/2016)
Δ5 02 Ε33 Time Sheet (v2)
Δ5 02 Ε33 Time Sheet (v3) (ΝΕΟ : ισχύς από 15/02/2016)
Δ5 02 Ε41 Συνολικό Ετήσιο Φύλλο Χρονοχρέωσης 2013
Δ5 02 Ε41 Συνολικό Ετήσιο Φύλλο Χρονοχρέωσης 2014
Δ5 02 Ε41 Συνολικό Ετήσιο Φύλλο Χρονοχρέωσης 2015
Δ5 02 Ε41 Συνολικό Ετήσιο Φύλλο Χρονοχρέωσης 2016
Δ5 02 Ε41 Συνολικό Ετήσιο Φύλλο Χρονοχρέωσης 2017
Δ5 02 Ε41 Συνολικό Ετήσιο Φύλλο Χρονοχρέωσης 2018
Επικουρικό Έργο Οδηγός Επικουρικού
Δ3 05 Ε05 Συγκρότηση Ερευνητικής Ομάδας v.4
Δ6 Ονομαστική Κατάσταση Απασχολούμενων με ανάθεση έργου (ΝΕΟ: ισχύς από 06/02/2017)
Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής v3 (ΝΕΟ: ισχύς από 06/02/2017)
Δ5 02 Ε02 Πινάκιο Αμοιβής v2 (ΝΕΟ: ισχύς από 06/02/2017)
Υπεύθυνη Δήλωση Επιτηδευματία περί μη υπαγωγής (ΝΕΟ: ισχύς από 07/03/2017)
Υπεύθυνη Δήλωση Επιτηδευματία με 3 εργοδότες (ΝΕΟ: ισχύς από 06/02/2017)
Υπεύθυνη Δήλωση έως 2 εργοδότες (ΝΕΟ: ισχύς από 06/02/2017)
Υπεύθυνη Δήλωση Επιτηδευματίας και Μισθωτός (ΝΕΟ: ισχύς από 06/02/2017)
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_με Τίτλο Κτήσης (για μη-Επιτηδευματίες) (ΝΕΟ: ισχύς από 02/02/2018)
Προκαταβολή
Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής v3(ΝΕΟ)
Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής v3 (ΝΕΟ: ισχύς από 06/02/2017)
Δ3 05 Ε06 Στοιχεία Δικαιούχου v.3 (NEO)
Απόδοση Προκαταβολής
Δ5 02 Ε03 Απόδοση Προκαταβολής v2
Δ5 02 Ε04 Κατάσταση Δαπανών
Πίνακας Παγίων Αναλωσίμων Λοιπών Εξόδων Υπηρεσιών (ΝΕΟ: ισχύς από 06/02/2017)
Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής v3 (ΝΕΟ: ισχύς από 06/02/2017)
Δ5 02 Ε07 Κατάσταση Οδοιπορικών_v3 (ΝΕΟ : ισχύς από 06/02/2017)
Δ5 02 Ε17 Εντολή Μετακίνησης v3 (ισχύει από 28/03/2016)
Έκθεση Πεπραγμένων Μετακινήσεων (ΝΕΟ: ισχύς από 06/02/2017)
Μετακινήσεις
Δ3 05 Ε05 Συγκρότηση Ερευνητικής Ομάδας v.4
Δ3 05 Ε06 Στοιχεία Δικαιούχου v.3 (NEO)
Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής v3(ΝΕΟ)
Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής v3 (ΝΕΟ: ισχύς από 06/02/2017)
Δ5 02 Ε17 Εντολή Μετακίνησης _v3 (ισχύει από 28/03/2016)

Δ5 02 Ε07 Κατάσταση Οδοιπορικών_v3 (ισχύει από 28/03/2016) (ενσωμάτωση Δήλωση Αυτοκινήτου, Έκθεση Πεπραγμένων & Ημερήσια Αποζημίωση)

Δ5 02 Ε07 Κατάσταση Οδοιπορικών_v3 (ΝΕΟ : ισχύς από 06/02/2017)

Έκθεση Πεπραγμένων Μετακινήσεων (ΝΕΟ: ισχύς από 06/02/2017)

Τιμολόγια
Δ3 01 Ε01 Μειοδοτικός Διαγωνισμός (Λοιπά Έξοδα, Αμοιβές Τρίτων) v3
Τραπεζικά Δεδομένα για Συναλλαγές με Εξωτερικό
Δ3 01 Ε02 Έγκριση Προμήθειας με απευθείας ανάθεση
Δ5 05 Ε36 Σύµβαση Προμήθειας Ειδών/Παροχής Υπηρεσιών αξίας άνω των 2.500€ πλέον ΦΠΑ (ΝΕΟ)
Δ5 05 Ε36 Σύµβαση Προμήθειας Ειδών/Παροχής Υπηρεσιών αξίας άνω των 2.500€ πλέον ΦΠΑ (ΝΕΟ - 08/08/2016)
Αναλώσιμα, Λοιπά Έξοδα, Αμοιβές Τρίτων Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής v3 (ΝΕΟ)
Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής v3 (ΝΕΟ: ισχύς από 06/02/2017)
Δ5 02 Ε04 Κατάσταση Δαπανών
Δ5 02 Ε05 Πρακτικό Παραλαβής
Πίνακας Παγίων Αναλωσίμων Λοιπών Εξόδων Υπηρεσιών (ΝΕΟ: ισχύς από 06/02/2017)
Εγγραφή σε Συνέδρια Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής v3 (ΝΕΟ)
Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής v3 (ΝΕΟ: ισχύς από 06/02/2017)
Δ5 02 Ε04 Κατάσταση Δαπανών
Δ5 02 Ε05 Πρακτικό Παραλαβής
Πάγια Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής v3 (ΝΕΟ)
Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής v3 (ΝΕΟ: ισχύς από 06/02/2017)
Δ5 02 Ε04 Κατάσταση Δαπανών
Δ5 02 Ε06 Πρωτόκολλο Παραλαβής v2
Πίνακας Παγίων Αναλωσίμων Λοιπών Εξόδων Υπηρεσιών (ΝΕΟ: ισχύς από 06/02/2017)
Τιμολόγια Εξωτερικού Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής v3 (ΝΕΟ)
Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής v3 (ΝΕΟ: ισχύς από 06/02/2017)
Δ5 02 Ε04 Κατάσταση Δαπανών
Δ5 02 Ε05 Πρακτικό Παραλαβής

Δ5 02 Ε06 Πρωτόκολλο Παραλαβής v2

Μονάδα Προμηθειών και Προκηρύξεων Ανθρώπινου Δυναμικού
Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Υπηρεσιών Εγχειρίδιο (ΜΠΠΑΔ_ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ_ΟΔΗΓΙΕΣ)
Δ3 01 Ε04 Έντυπο Προέγκρισης Διενέργειας Διαγωνισμού v4 (ΝΕΟ _ισχύς από 13/07/2016)
Δ3 01 Ε01 Μειοδοτικός Διαγωνισμός (Λοιπά Έξοδα, Αμοιβές Τρίτων) v3
Δ3 01 Ε02 Έγκριση Προμήθειας με απευθείας ανάθεση
Δ3 01 Ε03 Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για Απ'ευθείας Ανάθεση_Νέο Έντυπο
Δ3 01 Ε05 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΑΠ'ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΟΣΟ εως 20.000 € (πλέον ΦΠΑ)_v1
Δ5 02 Ε36 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ_ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΞΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 2.500 (πλέον ΦΠΑ.)_v2
Δ5 02 Ε36 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ_ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΞΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 2.500 (πλέον ΦΠΑ.)_v2 (αγγλική έκδοση)
Απασχόληση ανθρώπινου δυναμικού ΜΠΠΑΔ_Απασχόληση ανθρώπινου δυναμικού_Εγχειρίδιο
Δ3 05 Ε01_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΕΡΓΑ_v3
Δ3 05 Ε02_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ_v3
Δ3 05 Ε03_ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ_ΕΡΓΑ_v2
Δ3 05 Ε04_ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ_ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ_v2
Δ3 05 Ε05 Συγκρότηση Ερευνητικής Ομάδας v.4
Δ3 05 Ε06 Στοιχεία Δικαιούχου v.3 (NEO)
Δ8 Αίτηση Διενέργειας Διαγωνισμού (ΝΕΟ: ισχύς από 06/02/2017)
Δ12 Πρακτικό Κατακύρωσης Πρόχειρου Διαγωνισμού (ΝΕΟ: ισχύς από 06/02/2017)
Δ16 Αίτημα για δημοσιότητα πρκήρυξης θέσεων απασχόλησης προσωπικού (ΝΕΟ: ισχύς από 06/02/2017)