*Παρακαλούμε θερμά για την παρακολούθηση της εν λόγω σελίδας καθώς δύναται να προκύψουν αναθεωρημένες εκδόσεις ή επιπρόσθετα έντυπα και οδηγίες.  

Έντυπα ΕΔΒΜ34
Οδηγός χρηματοδότησης ΕΛΚΕ 

Εντολή Πληρωμής ΕΔΒΜ34

Πινάκιο Αμοιβής ΕΔΒΜ34 
Έκθεση Πεπραγμένων ΕΔΒΜ34
Υπέυθυνη Δήλωση ΕΔΒΜ34 
Συγκρότηση Ερευνητικής Ομάδας ΕΔΒΜ34
Κατάσταση Οδοιπορικών ΕΔΒΜ34
Έκθεση Πεπραγμένων Μετακινήσεων ΕΔΒΜ34
Εντολή μετακίνησης ΕΔΒΜ34 
Συνολικό Ετήσιο Φύλλο Χρονοχρέωσης 2018
Δήλωση Πολυθεσίας
Στοιχεία Δικαιούχου
Ονομαστική Κατάσταση Πανεπιστημιακών Δημοσίων Υπαλλήλων
Ονομαστική Κατάσταση Απασχόλουμενου με ανάθεση έργου
Αίτηση Ταμειακής Διευκόλυνσης
Αίτηση Διενέργειας Διαγωνισμού
Αίτηση Ανάληψης Υποχρέωσης 
Αίτηση Τροποποίησης Σύμβασης/Συμφωνητικού
Τροποποιητική Πράξη Σύμβασης/Συμφωνητικού

Κανόνες Δημοσιότητας

 
Πρακτικό Παραλαβής

 

Οδηγίες

 

15/10/2019:  Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής του Φυσικού Αντικειμένου

 

26/09/2019: Ένα εκ των τελικών παραδοτέων σύμφωνα με την Πρόσκληση (ΕΔΒΜ-34) είναι η παρουσίαση/ανακοίνωση ενός κοινού άρθρου (με τα ονόματα των μελών της ερευνητικής ομάδας) σε τουλάχιστον ένα (1) διεθνές συνέδριο με διαδικασία επιλογής από οργανωτική/επιστημονική επιτροπή. Για να καλυφθεί η προϋπόθεση αυτή, θα πρέπει η ερευνητική εργασία (υπό την μορφή άρθρου) να έχει γίνει αποδεκτή, ανακοινωθεί και παρουσιαστεί στο κυρίως πρόγραμμα μιας εκ των θεματικών ενοτήτων ενός διεθνούς συνεδρίου, δηλαδή, διευκρινιστικά εννοούμε -σύμφωνα με τη διεθνή ορολογία- σε “Conference” ή εναλλακτικά “Congress” ή “Symposium” και όχι σε παράλληλες δράσεις / δραστηριότητες / ενέργειες που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο ενός συνεδρίου όπως π.χ. “workshops”, “tutorials”, “short courses”, “seminars”, “posters” κ.λ.π.

 

Ανακοινώσεις ερευνητικών εργασιών υπό την μορφή αφισών / poster  σε συνέδριο (conference) μπορεί να γίνουν  δεκτές ως τελικό παραδοτέο σε Διεθνές Συνέδριο υπό την προϋπόθεση ότι πέρασε από την επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου (η περίληψη/abstract και το κυρίως άρθρο, to κείμενο της εργασίας) και η επιτροπή  έκρινε να γίνει ανακοίνωση ως poster. Η ανακοίνωση σε αυτή την περίπτωση δεν χάνει το χαρακτήρα του ότι έγινε η έρευνα και έχει ανακοινώσιμα αποτελέσματα προς τα μέλη ενός διεθνούς συνεδρίου.

 

Η Επιτροπή Παραλαβής, επιστημονικά καταρτισμένη (σχετική με το αντικείμενο) είναι αρμόδια να κρίνει και να επιβεβαιώνει ότι το παραληφθέν παραδοτέο είναι σύμφωνο με τις προϋποθέσεις, τους όρους και τις απαιτήσεις της Πρόσκλησης (ΕΔΒΜ-34) καθώς και της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα της εκάστοτε Πράξης.

 

Όταν η παρουσίαση/ανακοίνωση αυτή έχει ολοκληρωθεί και έχουν καλυφθεί οι προϋποθέσεις του παραδοτέου, τότε μαζί με το Δελτίο Δήλωσης Δαπανών πρέπει να μας αποσταλούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.   Το πρωτόκολλο παραλαβής της Επιτροπής

2.   Την ανακοίνωση του συνεδρίου

3.  Το αποδεκτό από την επιτροπή άρθρο με την περίληψη (το κείμενο που θα δημοσιευθεί στα πρακτικά και όχι την παρουσίαση σε διαφάνειες)

4.   Την επιστολή αποδοχής

5.Το πρόγραμμα του συνεδρίου με τις ανακοινώσεις (τίτλους, ονόματα αρθρογράφων/ερευνητών, ανά ημέρα, ώρα κλπ)

6.   Παρουσιολόγιο συμμετεχόντων

7.   Βεβαιώσεις συμμετοχής  

8.  Κάποιο παραστατικό που να επιβεβαιώνει τη μετακίνηση των ερευνητών (στο πλαίσιο του απλοποιημένου κόστους του 40%)

 

24/06/2019: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γ.Δ. Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης (DG EMPL), διενεργεί Έρευνα με στόχο την αξιολόγηση της στήριξης της Ε.Ε. για την απασχόληση των νέων μέσω της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) και τουΕυρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), με στόχο αφενός την αποτίμηση των δράσεων, αφετέρου την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων στο σχεδιασμό αντίστοιχων παρεμβάσεων στην επόμενη Προγραμματική Περίοδο μετά το 2020. Λάβετε μέρος στην έρευνα.

 

21.11.2018: 

 

Εξαμηνιαία Έκθεση: Αποτελεί παραδοτέο του έργου.

Πρακτικό Παραλαβής Φυσικού Αντικειμένου: Συντάσσεται και υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής του Φυσικού Αντικειμένου προσκομίζεται στον ΕΛΚΕ μαζί με κάθε παραδοτέο του έργου.

 

Οδηγός Οικονομικής Διαχείρισης Έργων

 

09.07.2018: Απαιτείται η υποβολή τεκμηρίου περί Ασφαλιστικής Ικανότητας για το σύνολο των δικαιούχων μέσω του url https://www.atlas.gov.gr/ATLAS/Atlas/Login2.aspx . Δεδομένου ότι το σύστημα δεν παρέχει τη δυνατότητα έκδοσης βεβαίωσης, γίνεται αποδεκτό απλή εκτύπωση της διαθέσιμης σελίδας με τα στοιχεία του δικαιούχου περί ασφαλιστικής ικανότητας.

 

 

 

07.07.2018: Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες θα πρέπει να υποβάλλουν και βεβαίωση Γραμματείας του Τμήματός τους σχετικά με την ιδιότητά τους.