*Παρακαλούμε θερμά για την παρακολούθηση της εν λόγω σελίδας καθώς δύναται να προκύψουν αναθεωρημένες εκδόσεις ή επιπρόσθετα έντυπα και οδηγίες.  

Έντυπα ΕΔΒΜ34
Εντολή Πληρωμής ΕΔΒΜ34
Πινάκιο Αμοιβής ΕΔΒΜ34 
Έκθεση Πεπραγμένων ΕΔΒΜ34
Υπέυθυνη Δήλωση ΕΔΒΜ34 
Συγκρότηση Ερευνητικής Ομάδας ΕΔΒΜ34
Κατάσταση Οδοιπορικών ΕΔΒΜ34
Έκθεση Πεπραγμένων Μετακινήσεων ΕΔΒΜ34
Εντολή μετακίνησης ΕΔΒΜ34 
Συνολικό Ετήσιο Φύλλο Χρονοχρέωσης 2018
Δήλωση Πολυθεσίας
Στοιχεία Δικαιούχου
Ονομαστική Κατάσταση Πανεπιστημιακών Δημοσίων Υπαλλήλων
Ονομαστική Κατάσταση Απασχόλουμενου με ανάθεση έργου
Αίτηση Ταμειακής Διευκόλυνσης
Αίτηση Διενέργειας Διαγωνισμού
Αίτηση Ανάληψης Υποχρέωσης 
Αίτηση Τροποποίησης Σύμβασης/Συμφωνητικού
Τροποποιητική Πράξη Σύμβασης/Συμφωνητικού
Κανόνες Δημοσιότητας
Πρακτικό Παραλαβής

 

Οδηγίες

07.07.2018: Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες θα πρέπει να υποβάλλουν και βεβαίωση Γραμματείας του Τμήματός τους σχετικά με την ιδιότητά τους.

09.07.2018: Απαιτείται η υποβολή τεκμηρίου περί Ασφαλιστικής Ικανότητας για το σύνολο των δικαιούχων μέσω του url https://www.atlas.gov.gr/ATLAS/Atlas/Login2.aspx . Δεδομένου ότι το σύστημα δεν παρέχει τη δυνατότητα έκδοσης βεβαίωσης, γίνεται αποδεκτό απλή εκτύπωση της διαθέσιμης σελίδας με τα στοιχεία του δικαιούχου περί ασφαλιστικής ικανότητας.

 

21.11.2018: 

 

Εξαμηνιαία Έκθεση: Αποτελεί παραδοτέο του έργου.

Πρακτικό Παραλαβής Φυσικού Αντικειμένου: Συντάσσεται και υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής του Φυσικού Αντικειμένου προσκομίζεται στον ΕΛΚΕ μαζί με κάθε παραδοτέο του έργου.

Οδηγός Οικονομικής Διαχείρισης Έργων