Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνεΚ) (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Άξονας Προτεραιότητας Ε.Π. (03): «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας»

Στόχος: Στόχος της δράσης είναι η αύξηση της καινοτομικής ικανότητας της χώρας μέσα από την ενίσχυση σημαντικών υποδομών ΕΤΑΚ, τη διασύνδεσή τους με τον ιδιωτικό τομέα, την εξυπηρέτηση κοινωνικών προκλήσεων καθώς και τη δικτύωσή τους με αντίστοιχες υποδομές στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο. 

Έργα Πανεπιστημίου Πατρών:

1

«Συνέργεια ELI - LASERLAB Europe, HiPER & IPERION-CH.gr» μεΚωδικόΟΠΣ 5002735

2

«ΕρευνητικήΥποδομήγιατηνΑξιοποίησηΑποβλήτωνκαιΑειφόρουΔιαχείρισηςΦυσικώνΠόρων (INVALOR)» μεκωδικόΟΠΣ (MIS) 5002495

3

Υποέργο 5 "ELIXIR-ΙΔΙΑΜΕΣΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΑΤΡΩΝ" τουέργου "ΕνίσχυσητωνΥποδομώνΈρευναςκαιΚαινοτομίας ELIXIR-GR" μεΚωδικόΟΠΣ 5002780

4

Υποέργο (Α/Α15) "BIOIMAGING-GR-UoP" τηςΠράξης "ΕλληνικήΕρευνητικήΥποδομήγιατηνΑπεικόνισηκαιΠαρακολούθησηΘεμελιωδώνΔιεργασιώνστηΒιολογίακαιτηνΙατρική (BIOIMAGING-GR)" μεΚωδικόΟΠΣ 5002755

5

«HELPOS - ΕλληνικόΣύστημαΠαρατήρησηςΛιθόσφαιρας» μεΚωδικόΟΠΣ 5002697

6

OMIC_ENGINE   μεΚωδικόΟΠΣ 5002636

7

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΤΟΥΦΥΤΙΚΟΥΠΛΟΥΤΟΥ (PlantUp) μεκωδικόΟΠΣ (MIS) 5002803