Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Δυτική Ελλάδα 2014-2020 (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Άξονας Προτεραιότητας Ε.Π. (01): «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας»

Στόχος: Ενίσχυση έργων ερευνητικής ανάπτυξης προϊόντων ή και υπηρεσιών σε επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας: ι) μέσω της δυνατότητας διαμόρφωσης συνεργατικών σχημάτων συνεργασίας επιχειρήσεων με κατάλληλα ακαδημαϊκά και ερευνητικά κέντρα στο πλαίσιο ερευνητικών κοινοπραξιών μεσοπρόθεσμης διάρκειας, ή ιι) από επιχειρήσεις οι οποίες δύνανται να υλοποιήσουν τέτοιες δράσεις είτε μέσω σύμβασης με ερευνητικούς φορείς είτε με τα ερευνητικά τους τμήματα, στους τομείς που περιλαμβάνονται στη RIS3 της ΠΔΕ, όπως έχει προκύψει μετά και από τη σχετική διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης. Ο Ειδικός Στόχος του Ε.Π. που ικανοποιείται είναι η αύξηση της παραγωγικότητας των φορέων έρευνας και καινοτομίας σε τομείς προτεραιότητας της περιφερειακής έξυπνης εξειδίκευσης.

Έργα Πανεπιστημίου Πατρών:

1

Ευφυής μικροελεγκτής για αυτόματο κλειστού τύπου σύστημα συγκόλλησης σε πραγματικό χρόνο

2

Ιχνηλασιμότητα, ποιότητα και έλεγχος διεργασίας σεπιλοτικές γραμμές παραγωγής νανοσύνθετων υλικών με βάση τα buckypapers και τα προεμποτισμένα υφάσματα

3

Αύξηση αποδοτικότητας βιομηχανικών διεργασιών παραγωγής βασισμένης στην εξαντλητική παρακολούθηση και στο έλεγχο των εργαλειομηχανών

4

Σχέδιο έρευνας-ανάπτυξης αποδοτικών και χαμηλού κόστους φωτοβολταϊκών (Φ/Β) υαλοπινάκων MIS 5021436 (BRITE_PVGlass)

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης