Ενημερωτικό Δελτίο Γραμματείας ΕΛΚΕ (Νο13)

Οι αναγνώστες στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο του ΕΛΚΕ, μπορούν να ενημερωθούν για θέματα όπως: την πρόσκληση χρηματοδότησης για την «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» την πρόσκληση του ΕΛΙΔΕΚ με τίτλο «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/Ερευνητρίων», τον νέο οδηγό και την πρόσκληση “ERASMUS+”, τη Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση για το τρέχον Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και Καινοτομία «Ορίζοντας 2020», νέα από τις παράλληλες εκδηλώσεις του PATRAS IQ, ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του IKY για μεταδιδακτορικές υποτροφίες, τις ευκαιρίες για συμμετοχή σε προσκλήσεις «Μarie Sklodowska Curie», καθώς και απολογιστικά στοιχεία του ΕΛΚΕ Π.Π. για το έτος 2016.

 

Κατηγορία: 
Νέα Πανεπιστημιακής Κοινότητας