Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη Συστημάτων Επιστημονικής Τεχνοοικονομικής Οργάνωσης Υπηρεσιών» (52740000, Ε.Υ.: Δ. ΠΟΛΥΖΟΣ) (04/12/2018)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 50296/03-10-2018 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη 8 συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Ανάπτυξη Συστημάτων Επιστημονικής Τεχνοοικονομικής Οργάνωσης Υπηρεσιών» , 52740000, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Δ. Πολύζο, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 11 Δεκεμβρίου 2018.

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Τρίτη, 4 Δεκέμβριος 2018 - 12:30μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τρίτη, 11 Δεκέμβριος 2018 - 2:00μμ
Κωδικός Έργου: 
52740000
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Δ. ΠΟΛΥΖΟΣ