Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την χορήγηση υποτροφίας στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Φ.Κ.: D.837/SEDITRANS» (52310000, Ε.Υ.: Α. Δήμας) (12/09/2019)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 60221/16.07.2019 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την χορήγηση υποτροφίας στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Φ.Κ.: D.837/SEDITRANS»,  με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Α. Δήμα ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 19 Σεπτεμβρίου 2019.
 

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Πέμπτη, 12 Σεπτέμβριος 2019 - 1:45μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Πέμπτη, 19 Σεπτέμβριος 2019 - 2:00μμ
Κωδικός Έργου: 
52310000
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Α. Δήμας