Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την χορήγηση ανταποδοτικής υποτροφίας στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ενεργειακά Αυτόνομο Σύστημα Καταγραφής και Ασύρματης Μετάδοσης Δεδομένων με Πιεζοηλεκτρικούς Αισθητήρες» (80615, Ε.Υ.: Δ. Σαραβάνος) (09/09/2019)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 67393/02.08.2019 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την χορήγηση ανταποδοτικής υποτροφίας στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Ενεργειακά Αυτόνομο Σύστημα Καταγραφής και Ασύρματης Μετάδοσης Δεδομένων με Πιεζοηλεκτρικούς Αισθητήρες»,  με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Δ. Σαραβάνο ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 16 Σεπτεμβρίου 2019.
 

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Δευτέρα, 9 Σεπτέμβριος 2019 - 1:30μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Δευτέρα, 16 Σεπτέμβριος 2019 - 2:00μμ
Κωδικός Έργου: 
80615
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Δ. Σαραβάνος