Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την χορήγηση ανταποδοτικής υποτροφίας στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ερευνητική Υποδομή για την Αξιοποίηση Αποβλήτων και Αειφόρου Διαχείρισης Φυσικών Πόρων (INVALOR)» (80307, Ε.Υ.: Γ. Αγγελόπουλος) (09/09/2019)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 62864/23.07.2019 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την χορήγηση ανταποδοτικής υποτροφίας στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Ερευνητική Υποδομή για την Αξιοποίηση Αποβλήτων και Αειφόρου Διαχείρισης Φυσικών Πόρων (INVALOR)»,  με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Γ. Αγγελόπουλο ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 16 Σεπτεμβρίου 2019.

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Δευτέρα, 9 Σεπτέμβριος 2019 - 11:45πμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Δευτέρα, 16 Σεπτέμβριος 2019 - 2:00μμ
Κωδικός Έργου: 
80307
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Γ. Αγγελόπουλος