Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την χορήγηση Ανταποδοτικής Υποτροφίας στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Synthetic Biology: From omics technologies to genomic engineering (OMIC-ENGINE)» (57610000, Ε.Υ.: Γ. Σπυρούλιας) (10/01/2019)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 65186/26.11.2018 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την χορήγηση υποτροφίας στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Synthetic Biology: From omics technologies to genomic engineering (OMIC-ENGINE)»,  με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Γ. Σπυρούλια, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 17 Ιανουαρίου 2019.

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Πέμπτη, 10 Ιανουάριος 2019 - 4:15μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Πέμπτη, 17 Ιανουάριος 2019 - 2:00μμ
Κωδικός Έργου: 
57610000
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Γ. Σπυρούλιας