Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «The Salivary Gland Polytene Chromosome Maps In The Medfly Ceratitis Capitata Κυταρογεννετική Ανάλυση Ειδών Tefritidae» (7067, Ε.Υ.: Α. Ζαχαροπούλου) (21/05/2019)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 24883/03.04.2019 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «The Salivary Gland Polytene Chromosome Maps In The Medfly Ceratitis Capitata Κυταρογεννετική Ανάλυση Ειδών Tefritidae»,  με Επιστημονική Υπεύθυνη την κα Α. Ζαχαροπούλου, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 28 Μαίου 2019.

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Τρίτη, 21 Μάιος 2019 - 10:45πμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τρίτη, 28 Μάιος 2019 - 2:00μμ
Κωδικός Έργου: 
7067
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Α. Ζαχαροπούλου