Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «LIFE IP 4 NATURA: Ολοκληρωμένες δράσεις για την διατήρηση και διαχείριση ων περιοχών του δικτύου Νatura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα» (80322, Ε.Υ.: Π. Δημόπουλος) (10/01/2019)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 62587/19.11.2018 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «LIFE IP 4 NATURA: Ολοκληρωμένες δράσεις για την διατήρηση και διαχείριση ων περιοχών του δικτύου Νatura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα»,  με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Π. Δημόπουλο, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 17 Ιανουαρίου 2019.

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Πέμπτη, 10 Ιανουάριος 2019 - 4:00μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Πέμπτη, 17 Ιανουάριος 2019 - 2:00μμ
Κωδικός Έργου: 
80322
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Π. Δημόπουλος