Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Σύστημα Αναζήτησης και Διάσωσης βασισμένο σε Φορητές Συσκευές - WeSAR» (80572, Ε.Υ.: Χ.Μπούρας) (6/11/2018)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 50464/4-10-2018 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση δύο συμβάσεων έργου - συμφωνητικών ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Σύστημα Αναζήτησης και Διάσωσης βασισμένο σε Φορητές Συσκευές - WeSAR» , 80572, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Χ. Μπούρα, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 13 Νοεμβρίου 2018.

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Τρίτη, 6 Νοέμβριος 2018 - 11:45πμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τρίτη, 13 Νοέμβριος 2018 - 2:00μμ
Κωδικός Έργου: 
80572
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Χ.Μπούρας