Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Συλλογή, αναγνώριση, αποθήκευση και ex situ καλλιέργεια στον Βοτανικό Κήπο αυτοφυών αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών» (80309, Ε.Υ.: Γ. Ιατρού) (20/09/2018)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 36786/25.07.2018 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση σύμβασης έργου – ιδιωτικού συμφωνητικού στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Συλλογή, αναγνώριση, αποθήκευση και ex situ καλλιέργεια στον Βοτανικό Κήπο αυτοφυών αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών»,  με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Γ. Ιατρού, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 27 Σεπτεμβρίου 2018.

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Πέμπτη, 20 Σεπτέμβριος 2018 - 12:45μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Πέμπτη, 27 Σεπτέμβριος 2018 - 2:00μμ
Κωδικός Έργου: 
80309
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Γ. Ιατρού