Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Διερεύνηση του Ανοσοποιητικού Συστήματος στη Μεταμόσχευση Προγονικών Αιμοποιητικών Κυττάρων» (29730000, Ε.Υ.: Α. Σπυριδωνίδης) (12/07/2018)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 21501/08.05.2018 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση σύμβασης έργου – ιδιωτικού συμφωνητικού στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Διερεύνηση του Ανοσοποιητικού Συστήματος στη Μεταμόσχευση Προγονικών Αιμοποιητικών Κυττάρων»,  με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Α. Σπυριδωνίδη, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 19 Ιουλίου 2018.

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Πέμπτη, 12 Ιούλιος 2018 - 12:00μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Πέμπτη, 19 Ιούλιος 2018 - 2:00μμ
Κωδικός Έργου: 
29730000
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Αλέξανδρος Σπυριδωνίδης