Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Μ.Π.Σ.: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων ΜΒΑ (MBA Food Business Management)» (54300000, Ε.Υ.: Γ. Μπεληγιάννης) (16/04/2018)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 10183/01.03.2018 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση μιας σύμβασης έργου - ιδιωτικού συμφωνητικού στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Μ.Π.Σ.: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων ΜΒΑ (MBA Food Business Management)»,  με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Γ. Μπεληγιάννη, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 23 Απριλίου 2018.

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Δευτέρα, 16 Απρίλιος 2018 - 1:45μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Δευτέρα, 23 Απρίλιος 2018 - 2:00μμ
Κωδικός Έργου: 
54300000
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Γρηγόριος Μπεληγιάννης