Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ECOTECH Development of innovative and ECO-friendly airframe technologies from design to manufacturing to improve aircraft life cycle environmental footprint» (57140000, Ε.Υ.: B. Κωστόπουλος) (13/04/2018)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 11771/09.03.2018 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση μιας σύμβασης έργου - ιδιωτικού συμφωνητικού στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου«ECOTECH  Development of innovative and ECO-friendly airframe technologies from design to manufacturing to improve aircraft life cycle environmental footprint»,  με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. B. Κωστόπουλο, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 20 Απριλίου 2018.

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Παρασκευή, 13 Απρίλιος 2018 - 4:30μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Παρασκευή, 20 Απρίλιος 2018 - 2:00μμ
Κωδικός Έργου: 
57140000
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Βασίλειος Κωστόπουλος