Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΑΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ» (80245, Ε.Υ.: Δ. Καρδαμάκης) (13/04/2018)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 10135/01.03.2018 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση μιας σύμβασης έργου - ιδιωτικού συμφωνητικού στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΑΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ»,  με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Δ. Καρδαμάκη, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 20 Απριλίου 2018.

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Παρασκευή, 13 Απρίλιος 2018 - 11:15πμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Παρασκευή, 20 Απρίλιος 2018 - 2:00μμ
Κωδικός Έργου: 
80245
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Δημήτριος Καρδαμάκης