Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «SERA Seismology and Earthquake Engineering Research Infrastructure Alliance for Europe» (80085, Ε.Υ.: E. Mπούσιας) (13/03/2018)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 5107/05-02-2018 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση μιας σύμβασης έργου - ιδιωτικού συμφωνητικού στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «SERA Seismology and Earthquake Engineering Research Infrastructure Alliance for Europe»,  με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. E. Mπούσια, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

 

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 20 Μαρτίου 2018.

 

 

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Τρίτη, 13 Μάρτιος 2018 - 1:30μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τρίτη, 20 Μάρτιος 2018 - 2:00μμ
Κωδικός Έργου: 
80085
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
E. Mπούσιας