Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΜΠΣ: Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων ΜΒΑ (MBA Food Business Management)» (54300000, Ε.Υ.: Γ. Μπεληγιάννης) (13/02/2018)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 808/12-01-2018 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση μιας σύμβασης έργου - ιδιωτικού συμφωνητικού στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «ΜΠΣ: Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων ΜΒΑ (MBA Food Business Management)»,  με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Γ. Μπεληγιάννη, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

 

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 20 Φεβρουαρίου 2018.

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Τρίτη, 13 Φεβρουάριος 2018 - 9:15πμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τρίτη, 20 Φεβρουάριος 2018 - 2:00μμ
Κωδικός Έργου: 
54300000
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Γ. Μπεληγιάννης