Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Sector Skills Alliance for the design and delivery of innovative VET programmes to Data Science and Internet of Things professionals (SEnDIng)» (80301 Ε.Υ.: M. Ρήγκου) (12/02/2018)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 326/08-01-2018 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση μιας σύμβασης έργου - ιδιωτικού συμφωνητικού στα πλαίσια του ερευνητικού έργου Sector Skills Alliance for the design and delivery of innovative VET programmesto Data Science and Internet of Things professionals (SEnDIng)», με Επιστημονική Υπεύθυνη την κα M. Ρήγκου, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 20 Φεβρουαρίου 2018.

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Δευτέρα, 12 Φεβρουάριος 2018 - 2:30μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τρίτη, 20 Φεβρουάριος 2018 - 2:00μμ
Κωδικός Έργου: 
80301