Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «GPP4Growth: Green public procurement for resource-efficient regional growth» (57500000 Ε.Υ.: Χ. Μπούρας) (12/02/2018)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 547/10-01-2018 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση μιας σύμβασης έργου - ιδιωτικού συμφωνητικού στα πλαίσια του ερευνητικού έργου «GPP4Growth: Green public procurement for resource-efficient regional growth», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Χ. Μπούρα, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 20 Φεβρουαρίου 2018.

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Δευτέρα, 12 Φεβρουάριος 2018 - 1:30μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τρίτη, 20 Φεβρουάριος 2018 - 2:00μμ
Κωδικός Έργου: 
57500000
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Χρήστος Μπούρας