Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Μεθοδολογία παρακολούθησης και αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης τύπων οικοτόπων στην Ελλάδα (περίοδος 2007-2012)» (80222, Ε.Υ.: Π. Δημόπουλος) (22/12/2017)

 Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 49171/14-11-2017 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση τριών συμβάσεων έργου - συμφωνητικών ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Μεθοδολογία παρακολούθησης και αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης τύπων οικοτόπων στην Ελλάδα (περίοδος 2007-2012)» , 80222, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Π. Δημόπουλο, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 4 Ιανουαρίου 2018.

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Παρασκευή, 22 Δεκέμβριος 2017 - 1:30μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Πέμπτη, 4 Ιανουάριος 2018 - 3:00μμ
Κωδικός Έργου: 
80222
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Π. Δημόπουλος