Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΤΣΜΕΔΕ» (37060500, Ε.Υ.: Π.Γιαννόπουλος) (22/12/2017)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 46520/01-11-2017 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση μίας σύμβασης έργου - συμφωνητικού ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «ΤΣΜΕΔΕ» , 37060500, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Π.Γιαννόπουλο, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 4 Ιανουαρίου 2018.

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Παρασκευή, 22 Δεκέμβριος 2017 - 1:30μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Πέμπτη, 4 Ιανουάριος 2018 - 3:00μμ
Κωδικός Έργου: 
37060500
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Π.Γιαννόπουλος