Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Π.Μ.Σ.: Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη» (54750000, Ε.Υ.: Γ. Σταμέλος)- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (08/08/2017)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 20884/07.06.2017 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση σύμβασεων έργου – ιδιωτικών συμφωνητικών στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Π.Μ.Σ.: Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη»,  με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Γ. Σταμέλο, ανακοινώνεται ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ του Πρακτικού Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 3 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 13 Σεπτεμβρίου 2017.

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Παρασκευή, 8 Σεπτέμβριος 2017 - 2:45μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τετάρτη, 13 Σεπτέμβριος 2017 - 2:00μμ
Κωδικός Έργου: 
54750000
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Γ. Σταμέλος