Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αρχικός, περιοδικός & έκτακτος έλεγχος οχημάτων» (29230000, Ε.Υ.: B. Κωστόπουλος) (06/09/2017)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 30404/20.07.2017 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση σύμβασεων έργου – ιδιωτικών συμφωνητικών στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Αρχικός, περιοδικός & έκτακτος έλεγχος οχημάτων»,  με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. B. Κωστόπουλο, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 3 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 11 Σεπτεμβρίου 2017.

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Τετάρτη, 6 Σεπτέμβριος 2017 - 12:15μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Δευτέρα, 11 Σεπτέμβριος 2017 - 2:00μμ
Κωδικός Έργου: 
29230000
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
B. Κωστόπουλος