Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Gamification of Ecodriving behaviors through intelligent management of dynamic car and driver information» (57550000, Ε.Υ.: K. Μουστάκας) (01/08/2017)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 25974/04.07.2017 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση μιας σύμβασης έργου - ιδιωτικού συμφωνητικού στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Gamification of Ecodriving behaviors through intelligent management of dynamic car and driver information»,  με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. K. Μουστάκα, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 3 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 04 Αυγούστου 2017.

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Τρίτη, 1 Αύγουστος 2017 - 11:00πμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Παρασκευή, 4 Αύγουστος 2017 - 2:00μμ
Κωδικός Έργου: 
57550000
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
K. Μουστάκας